РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто пізнавальний інтерес, який є каталізатором пізнавальної активності школярів, яка в свою чергу супроводжує розвиток психологічної, розумової, творчої та соціальної сфери діяльності. Відсутність інтересу до освітньої діяльності негативно впливає на результативність навчання. А результативним навчанням рухає саме інтерес, який мало сформувати, складніше його втримати. Щоб зацікавити учнів, треба впроваджувати методи доповненої реальності. Доповнена реальність корисна для педагогів з метою урізноманітнення занять, і дозволяє учням глибше зрозуміти тему, вона є однією із найсучасніших технологій візуалізації навчальної інформації, а використання технологій візуалізації в навчальному процесі створює передумови для підвищення якості й результативності навчання. В статье рассмотрен познавательный интерес, который является катализатором познавательной активности школьников, которая в свою очередь сопровождает развитие психологической, умственной, творческой и социальной сферы деятельности. Отсутствие интереса к образовательной деятельности негативно влияет на результативность обучения. А результативным обучением движет именно интерес, мало сформировать, сложнее его удержать. Чтобы заинтересовать учеников, надо внедрять методы дополненной реальности. Дополненная реальность полезна для педагогов с целью разнообразия занятий, и позволяет учащимся глубже понять тему, она является одной из самых современных технологий визуализации учебной информации, а использование технологий визуализации в учебном процессе создает предпосылки для повышения качества и результативности обучения. The article considers cognitive interest, which is a catalyst of cognitive activity of schoolchildren, which in turn accompanies the development of psychological, mental, creative and social activities. Lack of interest in educational activities negatively affects the effectiveness of learning. And effective learning is driven by interest, it is not enough to form it, it is more difficult to retain it. In order to get students interested, augmented reality methods should be introduced. Augmented reality is useful for teachers to diversify lessons and enable students to gain a deeper understanding of the topic, it is one of the most modern technologies for visualizing learning information, and using visualization technologies in the learning process creates the prerequisites for improving the quality and effectiveness of learning.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, навчання учнів, доповнена реальність, магістерські роботи, познавательный интерес, обучение учащихся, дополненная реальность, магистерские работы, cognitive interest, teaching students, augmented reality, master's works
Цитування
Чепурко В. М. Розвиток пізнавального інтересу учнів засобами доповненої реальеості / В. М. Чепурко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 31–34.