БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті розглянуто особливості формування та реалізації бюджетної політики в економіці України, які мають суттєвий вплив на її результативність. Мета: визначення особливостей формування та реалізації бюджетної політики та їх наслідків для національної економіки України. Використовуються загальнонаукові методи пізнання: аналізу і синтезу – для виокремлення окремих особливостей бюджетної політики як на етапі формування так і її реалізації, системно – логічний – для формулювання наслідків існуючої бюджетної політики в Україні та пропозицій із її удосконалення. Отримано такі результати: на основі проведеного у статті дослідження виявлені сучасні особливості формування та реалізації бюджетної політики, які мають суттєвий вплив на її результативність. Проаналізовано наслідки зазначених особливостей для соціально – економічних процесів в країні. З метою покращення результатів бюджетної політики запропоновано систему взаємопов’язаних кроків, які передбачають розробку довгострокової стратегії розвитку економіки, структурно – інвестиційної політики держави з чіткими пріоритетами, бюджетної стратегії на декілька років з обов’язковою прив’язкою до пріоритетів розвитку та запланованих реформ, проведення реформ у пов’язаних з бюджетною системою сферах діяльності, посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Висновки: Проведений аналіз свідчить, що на сучасному етапі розвитку бюджетна політика має певні особливості, які суттєво послаблюють позитивний ефект її застосування. З урахуванням того, що бюджетна політика має значний вплив на напрям розвитку та на ділову активність національної економіки зазначений напрям дослідження ще тривалий час потребуватиме уваги дослідників. Актуальними, є питання пов’язані з формуванням та реалізацією бюджетної стратегії, вибором та фінансуванням структурних пріоритетів та ін. The article considers the peculiarities of the formation and implementation of budget policy in the economy of Ukraine that have a significant impact on its effectiveness. Purpose: to define the peculiarities of the formation and implementation of budget policy and their consequences for the national economy of Ukraine. General scientific methods of obtaining knowledge have been used: analysis and synthesis - to distinguish certain features of budget policy both at the formation and implementation stages, and a system-based logical method - to assess the consequences of the existing budget policy in Ukraine and proposals for its improvement. The following results have been obtained: modern features of the formation and implementation of budget policy which have a significant impact on its effectiveness have been revealed. The impact of these features on socio-economic processes in the country has been analyzed. A system of related steps has been proposed to improve the results of a budget policy. It includes the development of a long-term strategy for the development of the economy, a structural investment policy of the state with well-defined priorities, a budget strategy with mandatory alignment with development priorities and planned reforms for several years, reforms in areas related to the budget system, and increased control over the proper use of budget funds. Conclusions: The analysis shows that fiscal policy has certain features that significantly weaken the positive effect of its application at the current stage of development. As fiscal policy significantly affects the direction of development and the business activity of the national economy, this research strand will still need the researchers’ attention over time. Issues related to the formation and implementation of the budget strategy, selection and financing of structural priorities and so on are relevant.
Опис
Ключові слова
бюджетна політика, особливості формування та реалізації бюджетної політики, стратегія розвитку економіки, бюджетна стратегія, budget policy, peculiarities of formation and implementation of budget policy, strategy of economy development, budget strategy
Цитування
Шкодіна І. В. Бюджетна політика та її особливості в економіці України / І. В. Шкодіна, О. О. Зеленько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – Вип. 13. – С. 135–151.