Використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи – використання мультимедійних технологій розвитку. Зокрема, розкривається сутність таких понять як мультимедіа, мультимедійні технології, презентація. Обґрунтована доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів початкових класів. Статья посвящена одной из актуальных проблем подготовки будущих учителей начальной школы – использованию мультимедийных технологий развития. В частности, раскрывается сущность таких понятий, как мультимедиа, мультимедийные технологии, презентация. Обоснована целесообразность использования мультимедийных технологий в подготовке будущих учителей начальных классов. The article is devoted to one of the urgent problems of training future primary school teachers - the use of multimedia development technologies. In particular, the essence of such concepts as multimedia, multimedia technologies, presentation is revealed. The expediency of using multimedia technologies in the training of future primary school teachers is substantiated.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель початкової школи, мультимедіа, презентація, будущий учитель начальной школы, мультимедиа, презентация, future primary school teacher, multimedia, presentation
Цитування
Філатова Л. С. Використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів початкових класів / Л. С.Філатова, А. В. Дробіна // Acta Paedagogika Volynienses / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки ; [редкол.: Вітюк В. В. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 3. С. 159–167.