Виховна робота в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання

dc.contributor.authorПономарьова, Н. О.
dc.contributor.authorГуліч, О. О.
dc.date.accessioned2023-09-08T10:37:45Z
dc.date.available2023-09-08T10:37:45Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractПрисвячено аналізу особливостей реалізації форм виховної роботи зі здобувачами вищої освіти в умовах дистанційного навчання (з досвіду ХНПУ імені Г. С. Сковороди), виходячи із підходу до навчання та виховання як до єдиного процесу, безперервного на всіх етапах освіти. Розглянуто традиційні форми виховної роботи зі здобувачами освіти в закладі вищої освіти (організаційні, практичні, вербальні, активні, наочні) та доведено, що в умовах дистанційного навчання вони набувають особливих рис та навіть певних нових можливостей завдяки онлайн-формату. Наведено приклади та висвітлено специфіку підготовки і проведення на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди у дистанційній формі таких заходів з виховної роботи, як: збори студентського колективу (по курсам, по групам, засідання органів студентського самоврядування тощо); фестивалі та конкурси (загально-університетські та факультетські); інтерактивні онлайн-ігри та вікторини; онлайн-екскурсії; різні види зустрічей; онлайн-свята; флешмоби та челенджі. Уточнено роль кураторів в освітньому процесі в дистанційному форматі. Особливу увагу приділено співпраці зі студентським самоврядуванням та роботі Студентської ради, її структурі та комітетам. Розглянуто напрями висвітлення заходів з виховної роботи завдяки використанню сучасних інтернет-технологій — на сайтах, у соціальних мережах, в чатах, на каналах тощо. Як значущі виокремлено такі риси виховної роботи в закладах вищої освіти: подолання просторових та часових бар’єрів між учасниками освітнього процесу; загальне кількісне та якісне збільшення числа учасників заходів з виховної роботи; індивідуалізація роботи зі студентами; популяризація ідеї студентського самоврядування; зміни у організаційних засадах та впровадження нових прийомів виховної роботи; посилення вимог до цифрової компетентності учасників тощо. Наголошено, що урахування вказаних переваг має виконати компенсаторну функцію під час загострення проблем здійснення освітнього процесу, пов’язаних із обмеженнями дистанційної форми навчання. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the implementation of forms of educational work with students of higher education in the conditions of distance learning (from the experience of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University), based on the approach to education and upbringing as a single process, continuous at all stages of education. Traditional forms of educational work with students in a higher education institution (organizational, practical, verbal, active, face-to-face) were considered and it was proved that in the conditions of distance learning they acquire special features and even certain new opportunities due to the online format. Examples of such educational activities are given and the specifics of preparation and implementation of them are revealed at the Faculty of Physics and Mathematics H. S. Skovoroda KhNPU. Meetings of the student team (in courses, in groups, meetings of student self-government bodies, etc.); festivals and competitions (university and faculty); interactive online games and quizzes; online tours; different types of meetings; online holidays; flash mobs and challenges are concedered as examples of such educational activities. The role of curators in the educational process in a distance format has been specified. Special attention is paid to the work of Student Council, its structure and committees and it is emphosised on the cooperation with student self-government. The areas of coverage of educational activities due to the use of modern Internet technologies are considered — websites, social networks, chats, channels, etc. The following features of educational work in institutions of higher education were singled out as significant: overcoming spatial and temporal barriers between participants in the educational process; overall quantitative and qualitative increase in the number of participants in educational activities; individualization of work with students; popularization of the idea of student self-government; changes in organizational principles and introduction of new methods of educational work; strengthening of requirements for digital competence of participants, etc. It is emphasized that taking into account the specified advantages should perform a compensatory function during the aggravation of the problems of the implementation of the educational process associated with the limitations of the distance form of education.
dc.identifier.citationПономарьова Н. Виховна робота в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Н. Пономарьова, О. Гуліч // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 32–38.
dc.identifier.issn1562-529Х
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12401
dc.language.isouk
dc.publisherХаркiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectзаклад вищої освіти
dc.subjectвиховна робота
dc.subjectонлайн-формат
dc.subjectформи виховної роботи
dc.subjectХНПУ імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфізико-математичний факультет
dc.subjectdistance learning
dc.subjecteducational process
dc.subjectinstitution of higher education
dc.subjecteducational work
dc.subjectonline format
dc.subjectforms of educational work
dc.subjectH. S. Skovoroda KhNPU
dc.subjectFaculty of Physics and Mathematics
dc.titleВиховна робота в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання
dc.title.alternativeEducational work in institutions of higher education in the conditions of distance learning
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Пономарьова Н., Гуліч О. Виховна робота в закладах вищої освіти.pdf
Розмір:
3.33 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: