Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога як ресурс партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено проблему налагодження партнерських продуктивних відносин між учасниками освітнього процесу. Автори розглядають роль інформаційно-комунікаційної компетентності педагога в налагодженні партнерства. У статті автори зосередили увагу на базових умовах формування такої компетентності. Зокрема: створення можливостей для розвитку і вдосконалення осмислення новітніх знань з навчального предмета, фахових методик, технологій, втілення сучасних підходів до організації освітнього процесу, реалізації програми особистісного і професійного розвитку. Авторами статті наголошено, щоб здійснювати комунікацію з різними цільовими аудиторіями на основі партнерства, презентувати професійний досвід та інноваційний проєкт важливо створювати відкрите безпечне освітнє середовище для досягнення очікуваних результатів навчання; розробляти методичне забезпечення навчальних просторів і професійного саморозвитку; створювати новий освітній контент, використовувати сучасні цифрові сервіси і застосунки у професійній інноваційній діяльності; відповідально використовувати технології бізнесу, медіа, підприємництва під час розроблення й реалізації освітніх проєктів. У статті інформаційно-комунікативна компетентність педагога в контексті партнерства розглядається як синтез мовно-комунікативної компетентності (знання і володіння державною мовою, розуміння і врахування специфіки культури мовного середовища (мова корінного народу, нацменшин), мовно-комунікативні навички здобувачів), а також – інформаційно-цифрової компетентності. Остання органічно поєднує: орієнтування в інформаційному просторі, критичне мислення, володіння цифровими освітніми ресурсами, цифровими технологіями. У статті автори успіх партнерства вбачають в активній взаємодії кожної із сторін-учасниць освітнього процесу, спільному баченні цілей розвитку здобувача у конкретному закладі освіти. Наведено приклад партнерської взаємодії на основі гайда, Must have, Хендбука. Перспективи подальших наукових розвідок автори бачать у вивченні і компаративному аналізі досвіду партнерства учасників освітнього процесу України і КНР, розробленні відповідного методичного забезпечення. The article raises the issue of establishing productive partnerships between participants in the educational process. The authors consider the role of information and communication competence of the teacher in establishing a partnership. In the article, the authors focused on the basic conditions for the formation of such competence. In particular: creating opportunities for the development and improvement of understanding of the latest knowledge on the subject, professional methods, technologies, implementation of modern approaches to the organization of the educational process, the realization of the program of personal and professional development. The authors of the article emphasize that in order to communicate with different target audiences on the basis of partnership, to present professional experience and an innovative project, it is important to create an open safe educational environment to achieve the expected learning outcomes; to develop methodological support for educational spaces and professional self-development; create new educational content, use modern digital services and applications in professional innovation; responsibly use the technologies of business, media, entrepreneurship in the development and implementation of educational projects. The article considers the information and communicative competence of the teacher in the context of partnership as a synthesis of language and communication competence (knowledge and proficiency of the state language, understanding and taking into account the specifics of the culture of the language environment (indigenous language, national minorities), digital competence. The article organically combines: orientation in the information space, critical thinking, skills in digital educational resources, digital technologies. In the article, the authors see the success of the partnership in the active interaction of each of the parties involved in the educational process, a common vision of the development goals of the applicant in a particular educational institution. An instance of partnership interaction is given on the example of a guide, Must have, Handbook. The authors see prospects for further scientific research in the study and comparative analysis of the experience of partnership between participants in the educational process of Ukraine and People's Republic of China, the development of appropriate methodological support.
Опис
Ключові слова
здобувач, заклад освіти, партнерство, педагогічна освіта, університет, компетентність, applicant, educational institution, partnership, pedagogical education, university, competence
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога як ресурс партнерства / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Н. О. Борисенко, Се Кежань // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 52–60.