Методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії. Доведено, що в умовах активного реформування вищої педагогічної освіти в України доцільно ретельно вивчати та творчо застосувати на практиці педагогічні доробки зарубіжних фахівців з проблеми здійснення професійної підготовки майбутніх учителів. Мета статті полягає у визначенні методологічних й теоретичних засад організації вищої педагогічної освіти в Норвегії. На основі опрацювання широкого кола наукових джерел з’ясовано, що педагогічна освіта в Норвегії має високий ступінь доступності та гнучкості, а її розвиток є важливою складовою освітньої політики держави. З’ясовано, що стан сучасної педагогічної галузі норвезької освіти є результатом багаторічних реформаторських процесів. У публікації наведено перелік нормативних документів, що складають законодавчу базу та структуру вищої педагогічної освіти країни. Проаналізовано та узагальнено погляди сучасних науковців щодо визначення підходів і принципів реалізації норвезької системи педагогічної освіти. Доведено, що методологічну базу забезпечення професійної підготовки майбутніх вчителів у Норвегії займають такі підходи: діяльнісний підхід (передбачає занурення студентів в активну практичну діяльність); діалоговий підхід (спрямовує зусилля всіх учасників освітнього процесу на розбудову ефективних міжособистісних відносин); особистісний підхід (вимагає орієнтацію освітнього процесу на особистість студента як мету, суб'єкт, результат і головний критерій ефективності цього процесу). У статті також виявлено пріоритетні принципи норвезької педагогічної освіті, серед яких: повага до особистості, включення студента в особистісно значущу діяльність, віра в його позитивний потенціал, принцип співробітництва, принцип гуманізму тощо. Установлено, що важливими напрямами планування змісту програм педагогічної підготовки студентів у Норвегії є забезпечення оволодіння студентами механізмами самореалізації, саморегуляції, готовністю до адаптації й інтеграції в швидко змінюваному суспільстві. Наголошено на важливості педагогічної практики, якій у норвезькій системі педагогічної освіти приділяється багато уваги. У подальшому дослідженні передбачається виявити перспективні напрями використання теоретичних та практичних напрацювань з організації педагогічної освіти в Норвегії в системі вищої педагогічної освіти в Україні. The article defines the methodological and theoretical principles of the pedagogical education organization in Norway. It was proved that in the conditions of active reforming higher pedagogical education in Ukraine it is advisable to study carefully and apply creatively in practice the pedagogical achievements of foreign specialists on the problem of professional training of future teachers. The purpose of the article is to determine the methodological and theoretical principles of the organization of higher pedagogical education in Norway. Based on a wide range of scientific sources, it has been found that pedagogical education in Norway has a high degree of accessibility and flexibility, and its development is an important component of the state’s educational policy. The state of the modern pedagogical field of Norwegian education has been found to be the result of many years of reform processes. The publication contains a list of normative documents that make up the legal framework and structure of higher pedagogical education in the country. The views of modern scholars on the definition of approaches and principles of the Norwegian system of pedagogical education have been analyzed and generalized. It was proved also that the methodological basis for providing professional training for future teachers in Norway is occupied by the following approaches: activity approach (involves the students’ immersion in active practice); dialogic approach (directs the efforts of all participants in the educational process to build effective interpersonal relationships); personal approach (requires the orientation of the educational process on a student’s personality as a goal, subject, result and the main criterion for the effectiveness of this process). The article also reveals the priority principles of Norwegian pedagogical education, including: respect for an individual, inclusion of a student in personal meaningful activities, belief in a student’s positive potential, the cooperation principle, the humanism principle and more. It has been established that important areas of planning the content of pedagogical training programs for students in Norway are to ensure that students master the mechanisms of self-realization, self-regulation, readiness for adaptation and integration in a rapidly changing society. The importance of pedagogical practice is emphasized, that is of great importance in the Norwegian system of pedagogical education. Further research is expected to identify promising areas of use theoretical and practical developments in the organization of pedagogical education in Norway in the system of higher pedagogical education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
вища педагогічна освіта, учитель, професійна підготовка, підходи, принципи, Норвегія, higher pedagogical education, teacher, professional training, approaches, principles, Norway
Цитування
Трухан Г. В. Методологічні та теоретичні засади організації педагогічної освіти в Норвегії / Г. В. Трухан // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 170–179.