Social and pedagogical support of children with disabilities in conditions of general secondary educational establishment

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT
Анотація
The article is devoted to the analysis of the problem of social and pedagogical support of children with visual impairments in the conditions of secondary education establishments. The article presents social and pedagogical support method of children with profound visual impairments in the educational and rehabilitation center. 113 children took part in the ascertaining stage of the study to assess the level of socialization of children with visual impairments as an indicator of the effectiveness of social and pedagogical support of children with visual impairments in the educational institution. The control group (CG) 57 respondents and experimental group (EG) 56 respondents were formed according to such parameters as: degree of visual impairment, age, place of residence, type of educational institution, etc. The main components of the methodology of socio-pedagogical child support are determined: experimental, productive, normative, corrective, informational, and its functions within the educational process: diagnostic support, counseling, informational and methodological support, organization and management. The effectiveness of experimental technology introduction was confirmed: the success rate in children's educational activities, the level of integrative skills’ development, the average indicators of social activity and morality were increased. The number of children with a high level of socialization has increased. Стаття присвячена аналізу проблеми соціально-педагогічного супроводу дітей з вадами зору в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. У статті представлена ​​методика соціально-педагогічної підтримки дітей з глибокими вадами зору в навчально-реабілітаційному центрі. У констатуючому етапі дослідження з оцінки рівня соціалізації дітей з вадами зору як показника ефективності соціально-педагогічного супроводу дітей з вадами зору брали участь 113 дітей. навчального закладу. Контрольну групу 57 респондентів та експериментальну групу 56 респондентів сформували за такими параметрами як: ступінь порушення зору, вік, місце місце проживання, тип навчального закладу і т. д. Визначено основні складові методики соціально-педагогічної підтримки дитини: експериментальну, продуктивну, нормативну, корекційну, інформаційна, та її функції в рамках навчально-виховного процесу: діагностичне забезпечення, консультування, інформаційно-методичне забезпечення, організація та управління. Ефективність підтверджено впровадження експериментальної технології: успішність у навчальній діяльності дітей, рівень розвитку інтегративних навичок, середні показники соціальної активності та моральність була підвищена. Зросла кількість дітей з високим рівнем соціалізації. Статья посвящена анализу проблемы социально-педагогической поддержки детей с нарушениями зрения в условиях общеобразовательных учреждений. В статье представлена ​​методика социально-педагогического сопровождения детей с глубокими нарушениями зрения в образовательно-реабилитационном центре. В констатирующем этапе исследования приняли участие 113 детей учебного заведения. Контрольную группу 57 респондентов и экспериментальную группу 56 респондентов сформировали по таким параметрам как: степень нарушения зрения, возраст, место жительства, тип учебного заведения и т. д. Определены основные составляющие методики социально-педагогической поддержки ребенка: экспериментальную, продуктивную, нормативную, коррекционную , информационную и ее функции в рамках учебно-воспитательного процесса: диагностическое обеспечение, консультирование, информационно-методическое обеспечение, организация и управление. Эффективность подтверждена внедрением экспериментальной технологии: успешность в учебной деятельности детей, уровень развития интегративных навыков, средние показатели социальной активности и нравственность была повышена. Возросло количество детей с высоким уровнем социализации.
Опис
Ключові слова
social support, pedagogical support, children with special educational needs, children with visual impairments, general secondary educational establishments, соціальний супровід, педагогічний супровід, діти з особливими освітніми потребами, діти з вадами зору, заклади загальної середньої освіти, социальное сопровождение, педагогическое сопровождение, дети с особыми образовательными потребностями, дети с недостатками зрения, заведения общего среднего образования
Цитування
Bystrova Yu. Social and pedagogical support of children with disabilities in conditions of general secondary educational establishment / Yu. Bystrova, V. Kovalenko, О. Kazachiner // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2021. – Vol. 12 (3). – Рр. 104–114.