В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЦІ В ПРАЦІ «СТО ПОРАД УЧИТЕЛЕВІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу порад до організації процесу навчання математиці в школі, наданих видатним вітчизняним педагогом та вихователем В. Сухомлинським у праці «Сто порад учителеві». Серед основних пріоритетів ним було виділено індивідуалізацію навчання, орієнтацію на особистість, забезпечення наступності змісту освіти, реалізацію принципу наочності, розвинення абстрактного та логічного мислення учнів, організацію самостійної та науко-дослідницької роботи школярів та чітке планування розподілу часу дитини. Найголовнішим за всі поради залишається наслідування принципу гуманності В. Сухомлинського. The article is devoted to the analysis of tips for organizing the process of teaching mathematics at school, provided by the prominent domestic teacher and tutor V. Sukhomlinsky in the work «One Hundred Teacher Tips». Among the main priorities are individualization of learning, personality orientation, ensuring the continuity of the content of education, the implementation of the principle of clarity, the development of abstract and logical thinking of students, the organization of independent and research work of students and a clear scheduling of child time. The most important of all tips is to follow the principle of humanity of V. Sukhomlinsky.
Опис
Ключові слова
урок із математики, наступність навчання, принцип наочності, самостійна робота, науково-дослідницька робота, mathematics lesson, continuity of learning, principle of visualization, independent work, research work
Цитування
Яловега І. Г. В. О. Сухомлинський про організацію процесу навчання математиці в праці "Сто порад учителеві" / І. Г. Яловега, К. Є. Каліна // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 145–148.