БАТЬКІВСЬКА ПРОСВІТА У СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Стаття уточнює сутність сучасної батьківської просвіти в дитячих дошкільних навчальних закладах, показує її актуальність. Методологією дослідження є родиноцентричний, проблемно-орієнтований, діяльнісний, аксіологічний, особистісно-орієнтований підходи. Результатами дослідження є визначення батьківської просвіти в сучасному ДДНЗ, розкриття її змісту, рівнів здійснення, етапів роботи, технології і форм реалізації, суб’єктів роботи і форм організації їх взаємодії між собою. Практичним значенням статті є зміст і технології просвіти. Висновками є необхідність оновлення її змісту та реалізації на основі комплексно-цільової програми. Перспективами дослідження є підготовка фахівців ДДНЗ до роботи в нових змістових, організаційних умовах. Статья уточняет сущность современного родительского просвещения в детских дошкольных учебных заведениях, показывает её актуальность. Методологией исследования является семейноноцентрический, проблемно-ориентированный, деятельностный, аксиологический, личностно-ориентированный подходы. Результатами исследования являятся определение сущности родительского просвещения в современном ДДУЗ, раскрытие их содержания, уровней осуществления, этапов работы, технологии и форм реализации, субъектов работы и форм организации их взаимодействия между собой. Практическим значением статьи является содержание и технологии просвещения. Выводами есть необходимость обновления его содержания и реализации на основе комплексно-целевой программы. Перспективой исследования является подготовка специалистов ДДУЗ к работе в новых содержательных, организационных условиях. The article clarifies the essence of the modern parent education in pre-school education, shows its relevance in the new socio-political conditions. Methodology of the study are family-centered, problem-oriented, activity, axiological, personality-centered approaches. In the article the following research methods are used: theoretical analysis, synthesis, generalization, allocation of principal. The results of the study allowed to determine the nature of parental education in the modern kindergartens. The author also revealed the content of parents education, taking into account the primary social experience of the child, rights of the child, rights of the parents, child-rearing responsibilities. The first level of the grounded parental education – primary, secondary, tertiary, which take into account the age, the typical problems of children and the problem of different categories of children and their special needs. The article reveals the stages of work on parental education in kindergartens (approximately diagnostic, motivational and behavioral, socіal-oriented). Modern technologies and forms of realization of parental education are characterized. The author identified the subjects of work on parental education in kindergarten (doctors, psychologists, educators, social workers and others). Also the author summarized the forms of interaction between the subjects themselves. For the first time the necessity of interaction between parental education entities through complex target program is proved. The practical value of the article is justified on the basis of theoretical analysis of the works of scientists, content and parental education technology in the modern kindergarten. In conclusion the need to update the content of parental education in kindergarten and implementing it on the basis of complex target program is substantiated. Implementation of the quality parent education is possible through the interaction of a multidisciplinary team of kindergarten professionals (doctors, psychologists, social workers, teachers). The perspective of the study is to train professionals to work in the kindergartens in new conditions.
Опис
Ключові слова
батьківська просвіта, первинний соціальний досвід дитини, права дитини, права батьків, комплексно-цільова програма, мультидисциплінарна команда фахівців, форми батьківської просвіти, рівні батьківської просвіти, етапи батьківської просвіти, родительское просвещение, первичный социальный опыт ребёнка, права ребенка, права родителей, комплексно-целевая программа, мультидисциплинарная команда специалистов, формы родительского просвещения, уровни родительского просвещения, этапы родительского просвещения, parental education, primary social experience of the child, child’s rights, rights of parents, complex target program, multidisciplinary team of specialists, forms of parental education, levels of parental education, parental education stages
Цитування
Трубавіна І. М. Батьківська просвіта у сучасних дитячих дошкільних навчальних закладах України / І. М. Трубавіна // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Сбруєва А. А. (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2016. – № 6 (90). – С. 189–198.