Formation of doubles and mixed categories in badminton using multivariate analysis methods

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The purpose of the this study work is to experimentally substantiate the use of multivariate analysis methods for creating doubles and mixed categories in badminton by, taking into account the physical, technical, and psychophysiological capabilities of 14–15-year-old badminton players aged 14-15 years. Materials and methods. This e experimentstudy involved 14–15-years-old badminton players from of the WBC sports club (age 14-15): girls (n = 10), boys (n = 10). The experiment study was performed carried out induring the preparatory period in, September 2019. The Testing of athletes were tested in terms of physical readiness (100 meter m run, shuttle run 4 × x9 meterm shuttle run, bending of the arms in a lying position, jumping rope, pulling up on the bar, forward bending of the body from a sitting position, long jump from a place) and, technical readiness (stuffing shuttlecocks by open and the closed side of the racket in 1 minutemin, mistakes when filling shuttlecocks, hitting shuttlecocks from the wall in 1 minutemin, and mistakes when hitting shuttlecocks from the wall). To determine the psychophysiological state of athletes, psychophysiological indexes were experimented withevaluated using the "Psychodiagnostics" computer program, which measured (the speed of a simple and complex reaction in various testing modes). The results of our cluster analysis of testing showed that athletes are were divided into three groups, with similar outcomes for both boys and girls. Clusters were determined according to the degree of "similarity" of athletes in terms of complex testing. Mixed discharges were formed using expert assessment methods. As a result of one-way analysis of variance, a significant difference (p < < 0.05) between the groups in terms of the level of physical fitness of boys was revealed in terms of the level of physical fitness of boys. In girls, the groups significantly (p < <0.05) differed among themselves in terms of physical fitness and psychophysiological capabilities. Our analysis has revealed two ways of forming doubles discharges. The first method, “similarity,” is based on the similarity of athletes in terms of the pace of play and, the level of development of physical and psychological qualities. This method is suitable for the formation of men and women doubles, where the athletes are equal and have the same tasks. The second method, “compensation”, is where a partner with pronounced leading physical qualities will be suitable for a partner who can compensate for his shortcomings. It is recommended to use rational means and methods of physical and technical training of badminton players at the stage of special basic training for the optimal construction of the training process of athletes. Метою даної роботи є експериментальне обгрунтування використання методів багатовимірного аналізу для створення парних і змішаних розрядів в бадмінтоні з урахуванням фізичних, технічних і психофізіологічних можливостей бадмінтоністів 14-15 років. Матеріали та методи. В даному експериментальному дослідженні брали участь бадмінтоністи спортивного клубу WBC у віці 14-15 років: дівчата (n = 10), хлопці (n = 10). Дослідження експерименту проводилося в підготовчий період у вересні 2019 року. Тестування спортсменів проводилося за показниками фізичної підготовленості (біг на 100 м, човниковий біг 4х9 м, згинання рук в положенні лежачи, стрибки зі скакалкою, підтягування на перекладині, нахил корпусу вперед з положення сидячи, стрибок в довжину з місця) і, технічна підготовленість (набивання воланів відкритою і закритою стороною ракетки за 1 хвилину, помилки при набиванні воланів, удари воланів від стіни за 1 хвилину і помилки при ударах воланів від стіни). Для визначення психофізіологічного стану спортсменів експериментували з психофізіологічними показниками, оцінюючи їх за допомогою комп'ютерної програми «Психодіагностика», яка вимірювала швидкість простої та складної реакції в різних режимах тестування. Результати нашого кластерного аналізу тестування показали, що спортсмени були розділені на три групи з однаковими результатами як для хлопців, так і для дівчат. Кластери визначалися за ступенем «схожості» спортсменів при комплексному тестуванні. Змішані розряди формувалися методами експертної оцінки. В результаті однофакторного дисперсійного аналізу виявлено достовірна різниця (p <0,05) між групами за рівнем фізичної підготовленості хлопців з У дівчат групи достовірно (p <0,05) розрізнялися між собою по фізичній підготовленості і психофізіологічних можливостей. Проведений аналіз виявив два способи формування подвійних розрядів. Перший метод, «подібність», заснований на схожості спортсменів за темпами гри і рівнем розвитку фізичних і психологічних якостей. Цей метод підходить для формування чоловічих і жіночих пар, де спортсмени рівні і мають однакові завдання. Другий метод, «компенсація», коли партнер з яскраво вираженими провідними фізичними якостями підійде партнеру, здатному компенсувати свої недоліки. Для оптимального побудови тренувального процесу спортсменів рекомендується використовувати раціональні засоби і методи фізичної і технічної підготовки бадмінтоністів на етапі спеціальної базової підготовки. Целью данной работы является экспериментальное обоснование использования методов многомерного анализа для создания парных и смешанных разрядов в бадминтоне с учетом физических, технических и психофизиологических возможностей бадминтонистов 14–15 лет. Материалы и методы. В данном экспериментальном исследовании участвовали бадминтонисты спортивного клуба WBC в возрасте 14–15 лет: девочки (n = 10), мальчики (n = 10). Исследование эксперимента проводилось в подготовительный период в сентябре 2019 года. Тестирование спортсменов проводилось по показателям физической подготовленности (бег на 100 м, челночный бег 4х9 м, сгибание рук в положении лежа, прыжки со скакалкой, подтягивание на перекладине, наклон корпуса вперед из положения сидя, прыжок в длину с места) и, техническая подготовленность (набивка воланов открытой и закрытой стороной ракетки за 1 минуту, ошибки при набивании воланов , удары воланов от стены за 1 минуту и ошибки при ударах воланов от стены). Для определения психофизиологического состояния спортсменов экспериментировали с психофизиологическими показателями, оценивая их с помощью компьютерной программы «Психодиагностика», которая измеряла скорость простой и сложной реакции в различных режимах тестирования. Результаты нашего кластерного анализа тестирования показали, что спортсмены были разделены на три группы с одинаковыми результатами как для мальчиков, так и для девочек. Кластеры определялись по степени «сходства» спортсменов при комплексном тестировании. Смешанные разряды формировались методами экспертной оценки. В результате однофакторного дисперсионного анализа выявлена ​​достоверная разница (p <0,05) между группами по уровню физической подготовленности мальчиков по уровню физической подготовленности мальчиков. У девочек группы достоверно (p <0,05) различались между собой по физической подготовленности и психофизиологическим возможностям. Проведенный анализ выявил два способа формирования двойных разрядов. Первый метод, «подобие», основан на сходстве спортсменов по темпам игры и уровню развития физических и психологических качеств. Этот метод подходит для формирования мужских и женских пар, где спортсмены равны и имеют одинаковые задачи. Второй метод, «компенсация», когда партнер с ярко выраженными ведущими физическими качествами подойдет партнеру, способному компенсировать свои недостатки. Для оптимального построения тренировочного процесса спортсменов рекомендуется использовать рациональные средства и методы физической и технической подготовки бадминтонистов на этапе специальной базовой подготовки.
Опис
Ключові слова
badminton players, physical training, cluster analysis, methods of expert assessments, бадмінтоністи, фізична підготовка, кластерний аналіз, методи експертних оцінок, бадминтонисты, физическая подготовка, кластерный анализ, методы экспертных оценок
Цитування
Sobco I. Formation of doubles and mixed categories in badminton using multivariate analysis methods / Sobco I., Yеv. Zharkova, S. Vitsko, etc // Physical Education and Sport (JPES). – 2020. – Vol 20 (Supplement issue 6), Art 425. – Р. 3138 – 3145