Роль харківської філологічної школи в запровадженні української мови як державної в 20–30-ті роки ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті окреслено внесок харківських лінгвістів у наукову інтерпретацію й інтенсифікацію впровадження української мови в усі сфери суспільного й наукового життя та освіти перших десятиліть ХХ ст. Дано оцінку великій роботі, що проводилася харківськими вченими з популяризації української мови та створення наукових праць, словників, підручників і посібників для викладання її в середній та вищій школі. В статье очерчен вклад харьковских лингвистов в научную интерпретацию и интенсификацию внедрения украинского языка во все сферы общественной и научной жизни и образования первых десятилетий ХХ ст. Дана оценка большой работе, проводимой харьковскими учеными по популяризации украинского языка и созданию научных трудов, словарей, учебников и пособий для его преподавания в средней и высшей школе. The contribution of Kharkiv linguists in scientifi c interpretation and intensifi cation of the implementation of the Ukrainian language in public and scientifi c life and education is outlined in the article. The extensive work carried out by scientists from Kharkiv on the promotion and creation of scientifi c works, dictionaries, textbooks and aids for teaching of the Ukrainian language in secondary and high school is assess.
Опис
Ключові слова
Харківська лінгвістична традиція, державне функціонування мови, унормованість літературної мови, стильова диференціація, практичний аспект мовознавчих досліджень, спеціалізація викладання мови, Харьковская лингвистическая традиция, государственное функционирование языка, нормированность литературного языка, стилевая дифференциация, практический аспект языковедческих исследований, специализация преподавания языка, Kharkiv linguistic tradition, state functioning of language, normalization of literary language, development of functional styles, specializing in language teaching, practical aspect of linguistic research
Цитування
Лисиченко Л. А. Роль харківської філологічної школи в запровадженні української мови як державної в 20–30-ті роки ХХ ст. / Лисиченко Л. А., Лисиченко Т. Ю. // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 100–108.