Методологічні підходи до дослідження проблем педагогічної теорії і практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються методологічні підходи до дослідження проблем педагогічної теорії та практики. З’ясовано, що питанням вивчення методологічних засад педагогічної науки присвятили свої праці В. Галузинський, Б. Гершунський, С. Гончаренко, В. Гмурман, М. Данилов, М. Євтух, В. Крисько, В. Лутай, М. Нікандров, П. Підкасистий, М. Ярмаченко та ін. дослідники. Методологічні підходи до педагогіки як науки визначені й у працях зарубіжних (Е. Дюркгейм, Д. Дьюі, П. Наторп та деяких ін.) учених. Аналіз зазначених праць свідчить про необхідність розрізняти методологію в широкому і вузькому значеннях. У широкому розумінні слова – це вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності. У вузькому – вчення про принципи побудови, форми та способи науково-пізнавальної діяльності. Установлено, що до методологічних засад педагогічної науки в широкому значенні належать різні підходи – антропологічний, аксіологічний, системний, особистісно-діяльнісний, культурологічний, етнопедагогічний, компетентнісний та деякі ін. У науково-педагогічних джерелах найбільш поширеною є класифікація рівнів методології, запропонована Е. Юдіним, котра включає: філософський, загальнонауковий (об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза дослідження та ін.), конкретнонауковий (сукупність методів та принципів дослідження, що використовуються в даній науці) та технологічний рівні. Доведено, що у сучасній науці існують різні підходи до класифікації методів. Зокрема, за ступенем загальності методи поділяються на: всезагальні (філософські), загальнонаукові – статистичні, формалізовані та математичні, спеціальні. За метою наукової діяльності методи бувають: фундаментальні (історико-логічний, логічний та порівняльний), прикладні (збір та опрацювання інформації, педагогічний експеримент, педагогічна діагностика). Проте, арсенал методів педагогічної науки є більш широким, тому що вони є інтеграцією методів, накопичених у системі наук про людину. Слід зауважити, що ці методи не можна переносити механічно. Вони матимуть ефект і користь для педагогічної теорії та практики тільки тоді, коли будуть пристосовані до її змісту. The article analyzes the methodological approaches to the research of problems of pedagogical theory and practice. It has been found out that V. Haluzynskyi, B. Hershunskyi, S. Honcharenko, V. Hmurman, M. Danilov, M. Yevtukh, V. Krysko, V. Lutai, M. Nikandrov, P. Pidkasystyi, M. Yarmachenko and other researchers devoted their works to the problems of studying methodological principles of the pedagogical science. Methodological approaches to pedagogy as a science are also defined in the works of foreign scholars (E. Durkheim, J. Dewey, P. Natorp, and some others). The analysis of these works shows the need to distinguish between the methodology in a broad and narrow sense. The broad sense of the word is the doctrine of the structure, logical organization, methods and means of the activity. The narrow one is the doctrine of the construction principles, forms and ways of the scientific and cognitive activity. It has been established that the methodological foundations of the pedagogical science in the broad sense include different approaches. They are anthropological, axiological, systemic, person-activity, cultural, ethnopedagogical, competence and some others. In scientific and pedagogical sources, the classification of methodology levels by E. Yudin is the most common. It includes philosophical; general scientific (object, subject, purpose, task, research hypothesis, etc.); specifically scientific (the totality of methods and principles of the research used in this science) and technological levels. It has been proved that in modern science there are different approaches to the classification of methods. In particular, for the degree of generality methods are divided into: general (philosophical); general scientific – statistical, formalized and mathematical; special. For the purpose of the scientific activity, the methods are: fundamental (historical-logical, logical and comparative); applied (collection and processing of information, pedagogical experiment, pedagogical diagnostics). However, the arsenal of methods of the pedagogical science is wide, because they are the integration of methods accumulated in the system of human sciences. It should be noted that these methods cannot be implemented mechanically. They will bring the effect and benefits for the pedagogical theory and practice only when adapted to its content.
Опис
Ключові слова
метод, підхід, методологія, педагогічна наука, теорія, практика, method, approach, methodology, pedagogical science, theory, practice
Цитування
Каліна К. Є. Методологічні підходи до дослідження проблем педагогічної теорії і практики / К. Є. Каліна, Л. А. Штефан // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 46. – С. 59–69.