Елементи функціонального аналізу та операційного числення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»
Анотація
Зміст даного підручника поділений на глави, кожна з яких містить основні методи теорії функцій комплексної змінної, включає необхідну теоретичну інформацію, варіанти завдань для індивідуальної роботи (30 варіантів) і розв’язки типових варіантів. Підручник може бути використаний студентами і викладачами університетів фізико-математичних, фізичних, фізико-технічних факультетів для проведення практичних і самостійних робіт і контролю виконання індивідуальних завдань. Содержание данного учебника разделено на главы, каждая из которых содержит основные методы теории функций комплексного переменного, включая необходимую теоретическую информацию, варианты заданий для индивидуальной работы (30 вариантов) и решения типовых вариантов. Учебник может быть использован студентами и преподавателями университетов физико-математических, физических, физико-технических факультетов для проведения практических и самостоятельных работ и контроля выполнения индивидуальных заданий. The concept of this book is divided into chapters; each of them includes main methods of the theory of functions of complex variable. It is includes necessary theoretical information, the variants for individual work (each has 30 variants) and solutions of the typical variants. This guidebook can be used by students and teachers of universities of the physics-mathematics, the physics and the physics-technical faculties during practical lessons, quiz and checking of the solutions of the individual tasks
Опис
Ключові слова
теорія функцій комплексної змінної, операційне числення, практична робота, самостійна робота, індивідуальні завдання, теория функций комплексной переменной, операционное исчисление, практическая работа, самостоятельная работа, индивидуальные задания, theory of functions of a complex variable, operational calculus, practical work, independent work, individual tasks
Цитування
Пуди А. Ю. Елементи комплексного аналізу та операційного числення : навч.-метод. посіб. для студ. і викл. вищих навч. закл. / А. Ю. Пуди, А. І. Прокопенко, О. В. Коржова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. В. Г. Моторіна. – Харків : Мітра, 2015. – 415 с.