МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет Імені Миколи Гоголя
Анотація
У статті досліджено різноманіття гірничопромислових ландшафтів. Наведено специфічні методи дослідження, які сприяли ґрунтовному вивченню ландшафтної структури гірничопромислових ландшафтів. Це - метод історико-генетичних рядів, порівняльний метод натуральних аналогів, літературний метод, метод картографування, аналітичний метод, Зазначено, що вивчення гірничопромислових ландшафтів неможливе без їх одночасного, спільного аналізу з прилеглими ландшафтами. Звідси, принцип сумісництва є одним з найважливіших в процесі пізнання гірничопромислових ландшафтів. Особливості сумісництва між різноманітними за змістом та походженням ландшафтних комплексів часто визначаються попередньою історією їх формування та взаємодії. У цьому випадку принцип історизму є основним в історико-географічному аналізі гірничопромислових ландшафтів. The article examines the diversity of mining landscapes. Specific research methods that contributed to a thorough study of the landscape structure are given mining landscapes. These are the method of historical-genetic series, the comparative method of natural analogues, the literary method, the mapping method, the analytical method. It is noted that the study of mining landscapes is impossible without their simultaneous, joint analysis with adjacent landscapes. Hence, the principle of symbiosis is one of the most important in the process of learning mining landscapes. Peculiarities of coexistence between landscape complexes of diverse content and origin are often determined by the previous history of their formation and interaction. In this case, the principle of historicism is fundamental in the historical-geographical analysis of mining landscapes.
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, антропогенні ландшафти, методи дослідження, mining landscapes, anthropogenic landscapes, research methods
Цитування
Коптєва Т. С. Методи дослідження різноманіття гірничопромислових ландшафтів / Т. С. Коптєва // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : (до 85-річчя природ.-географ. ф-ту) : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2018 р. – Ніжин, 2018. – С. 197–199.