Управління формуванням інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти в умовах Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розкрито умови спрямування управлінської діяльності керівника інклюзивного закладу освіти продуктивно здійснювати формування інклюзивного освітнього середовища, враховуючи потреби різної категорії учнів, обумовлені концептами Нової української школи. Схарактеризовано поняття «інклюзія», «інклюзивна освіта», «інклюзивне освітнє середовище». Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури комплексно-цільової програми визначено систему заходів вирішення виявлених проблем в управлінні. Проведено експертизу рівня її якості та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження. The study reveals the conditions for directing the managerial activity of the head of an inclusive educational institution to productively carry out the formation of an inclusive educational environment, taking into account the needs of different categories of students, due to the concepts of the New Ukrainian School. The concepts of «inclusion», «inclusive education», «inclusive educational environment» are characterized. The means of diagnostics of the problem under study are arranged. According to the structure of the complex-target program, a system of measures to solve the identified problems in management is purposefully determined. The examination of its quality level was carried out and methodological and financial support of implementation was provided.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, умови вдосконалення управління формуванням інклюзивного освітнього середовища, New Ukrainian school, inclusion, inclusive education, inclusive educational environment, conditions for improving the management of the formation
Цитування
Бойчук Ю. Д. Управління формуванням інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти в умовах Нової української школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 105 с. : табл. + дод.
Колекції