ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ТА ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ТВАРИН

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львів. музей історії релігії, Логос
Анотація
В статті досліджено моральні принципи християнської етики, які виражають споконвічні релігійні цінності любові та почуття єдності зі світом. Відзначено, що моральні норми християнства є передумовою формування гуманістичних установок людини та етичною основою гідного поводження з тваринами. В статье исследованы моральные принципы христианской этики, которые выражают исконные религиозные ценности любви и чувство единства с миром. Отмечено, что моральные нормы христианства являются условием формирования гуманистических установок человека и этической основой достойного отношения к животным. In the article there are discussed the moral principles of Christian ethics, which express the perennial religious values of love and a sense of oneness with the world. It is noted that the moral standards of Christianity is the prerequisite for the formation of humanistic attitudes Rights and ethical basis for decent treatment of animals.
Опис
Ключові слова
мораль, християнська етика, релігійні цінності, гуманізм, захист тварин, філософія тварин, етика турботи, милосердя, співчуття, мораль, христианская этика, религиозные ценности, гуманизм, защита животных, философия животных, этика заботы, милосердие, сочувствие, ethics, Christian ethics, religious values, humanism, animal welfare, animal philosophy, ethics of care, kindness, compassion
Цитування
Корж Г. В. Християнська етика та проблема захисту тварин / Г. В. Корж // Історія релігій в Україні : наук. зб. світлій пам'яті проф. Я. Дашкевича (1926-2010) / Ін-т релігієзнавства, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавстваім. ім. М. С. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України ; [голов. ред. М. М. Капраль]. - Львів : Логос, 2016. - Ч. 2-3. - С. 102-107.