РОЛЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У статті розглянуто роль систематизації та узагальнення в геометричній підготовці майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що шкільний курс геометрії є основою геометричної підготовки майбутніх учителів початкової школи, яка вимагає удосконалення. Виявлено, що одним із ключових моментів удосконалення геометричної підготовки майбутніх учителів початкової школи є узагальнення та систематизація геометричних знань і відповідних способів діяльності при вивченні геометричного матеріалу в школі та ВНЗ. В статье рассмотрена роль систематизации и обобщения в геометрической подготовке будущих учителей начальной школы. Выяснено, что школьный курс геометрии является основой геометрической подготовки будущих учителей начальной школы, требует усовершенствования. Выявлено, что одним из ключевых моментов совершенствования геометрической подготовки будущих учителей начальной школы является обобщение и систематизация геометрических знаний и соответствующих способов деятельности при изучении геометрического материала в школе и вузе. The article considers the role of systematization and generalization in the geometric preparation of future elementary school teachers. It was found out that the school geometry course is the basis of the geometric training of future elementary school teachers and needs improvement. It was revealed that one of the key points in improving the geometric training of future elementary school teachers is the generalization and systematization of geometric knowledge and the corresponding methods of activity in the study of geometric material in schools and universities.
Опис
Ключові слова
шкільний курс геометрії, геометрична підготовка, майбутній учитель початкової школи, просторова уява, просторове мислення, школьный курс геометрии, геометрическая подготовка, будущий учитель начальной школы, пространственное воображение, пространственное мышление, school course of geometry, geometrical preparation, future teacher of initial school, spatial imagination, spatial thinking
Цитування
Нелін Є. П. Роль систематизації та узагальнення в геометричній підготовці майбутного вчителя початкової школи / Є. П. Нелін // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2017. – № 16. – С. 99–102.