КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА І ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито ключові складові концепції гідної праці з позиції науки трудового права. Висвітлено особливості реалізації Програм гідної праці Міжнародної організації праці. Виділено пріоритетні напрями впровадження концепції гідної праці для України. Концепція гідної праці зважаючи на її значення у піднесенні людської праці на новий творчий рівень в умовах інформаційного суспільства, є провідним напрямком розвитку науки трудового права і трудового законодавства. В статье раскрыты ключевые составляющие концепции достойного труда с позиции науки трудового права. Освещены особенности реализации Программ достойного труда Международной организации труда. Выделены приоритетные направления внедрения концепции достойного труда для Украины. Концепция достойного труда ввиду его значения в подъеме человеческого труда на новый творческий уровень в условиях информационного общества является ведущим направлением развития науки трудового права и трудового законодательства. The article reveals the key components of the concept of decent work from the standpoint of the science of labor law. The peculiarities of the implementation of the Decent Work Programs of the International Labor Organization are highlighted. The priority areas for implementing the concept of decent work for Ukraine are identified. The concept of decent work, because of its importance in elevating human labour to a new and creative level in the information society, is the leading focus of the development of labour law science and legislation.
Опис
Ключові слова
концепція гідної праці, трудове право, трудове законодавство, концепция достойного труда, трудовое право, трудовое законодательство, the concept of decent work, labour law, labour legislation
Цитування
Шабанов Р. І. Концепція гідної праці як провідний напрямок розвитку науки трудового права і трудового законодавства / Р. І. Шабанов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 47–49.