Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7271
Title: КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА І ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Other Titles: КОНЦЕПЦИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
THE CONCEPT OF DECENT WORK AS THE LEADING DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF LABOR LAW AND LABOR LEGISLATION
Authors: Шабанов, Р. І.
Keywords: концепція гідної праці
трудове право
трудове законодавство
концепция достойного труда
трудовое право
трудовое законодательство
the concept of decent work
labour law
labour legislation
Issue Date: 2-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шабанов Р. І. Концепція гідної праці як провідний напрямок розвитку науки трудового права і трудового законодавства / Р. І. Шабанов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 47–49.
Abstract: У статті розкрито ключові складові концепції гідної праці з позиції науки трудового права. Висвітлено особливості реалізації Програм гідної праці Міжнародної організації праці. Виділено пріоритетні напрями впровадження концепції гідної праці для України. Концепція гідної праці зважаючи на її значення у піднесенні людської праці на новий творчий рівень в умовах інформаційного суспільства, є провідним напрямком розвитку науки трудового права і трудового законодавства. В статье раскрыты ключевые составляющие концепции достойного труда с позиции науки трудового права. Освещены особенности реализации Программ достойного труда Международной организации труда. Выделены приоритетные направления внедрения концепции достойного труда для Украины. Концепция достойного труда ввиду его значения в подъеме человеческого труда на новый творческий уровень в условиях информационного общества является ведущим направлением развития науки трудового права и трудового законодательства. The article reveals the key components of the concept of decent work from the standpoint of the science of labor law. The peculiarities of the implementation of the Decent Work Programs of the International Labor Organization are highlighted. The priority areas for implementing the concept of decent work for Ukraine are identified. The concept of decent work, because of its importance in elevating human labour to a new and creative level in the information society, is the leading focus of the development of labour law science and legislation.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7271
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шабанов Р. О. .pdf396.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.