ФОКАЛІЗАЦІЯ РЕФЕРЕНТІВ-ЖІНОК У СИНОНІМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ У РОМАНІ "ДОРА БРЮДЕР" П. МОДІАНО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У романі П. Модіано "Дора Брюдер" рекурентна тема "пошук жінки" виявляється в актуалізації компресійних структур та адитивно та специфічно розширених синонімічних висловлень з екстеріоризованими та фокалізованими референтами-жінками. Під синонімічними конструкціями у статті розуміємо трансформації моно- або поліпредикативної первинної структури, актуалізовані у вигляді ко(н)текстуально релевантних преференційних варіантів. В аналізованому художньому творі виокремлено: а) еліптичні висловлення з іменними головними лексемами; б) структури з початковим присвійним прикметником; в) конструкції, розширені анафоричним узагальнюючим особовим займенником; г) преференційні варіанти, специфічно розширені препозитивними препозитивні варіанти, специфічно розширені препозитивами с'est...que / qui; д) полісинонімічні конверсійно-розширені функціонально транспоновані структури: розширення анафоричним займенником еllе + пасивізація з неактивним суб'єктом дії (квантитативним неактивним суб'єктом дії (кількісно рівнокомпонентна конструкція); е) преференційні варіанти з подвійним розширенням (вказівний прикметник і займенник). Доведено, що фокалізація та екстеріоризація жіночих референтів-жінок у внутрішньо- та міжфразових ко(н)текстах є однією зі стратегій автора який акцентує увагу читача на важливій ролі в оповіді зниклої дівчини на етапах і фактах її життя, постійних і тимчасових характеристик. In the novel Dora Bruder of P. Modiano the recurrent topic «search for a woman» is manifested in the actualization of compressed structures and additively and specificatively extended synonymic utterances with the exteriorized and focalized women referents. The synonymic constructions are defined in this article as the transforms of the mono- or polypredicative primary structure actualized in the form of co(n)textually pertinent preferential options. In the analyzed literary work, they distinguished: а) еlliptic utterances with nominal head lexemes; b) structures with the initial appositive adjective; c) constructions extended with anaphoric summarizing personal pronoun; d) preferential options specificatively extended with the presentatives с’est...que / qui; e) polysynonymic conversive-extended functionally transposed structures: extension with the anaphoric pronoun ellе + passivization with the inactive subject of action (quantitatively equacomponential construction); f) preferential options with the double extension (demonstrative adjective and pronoun). It was proved that the focalization and the exteriorization of the women referents in the intra- and interphrasal co(n)texts is one of the strategies of the author who focuses the attention of the reader on the important role in the narration of the disappeared girl, on the stages and facts of her life, and constant and temporary characteristics.
Опис
Ключові слова
адитивне та специфічне розширення, еліптична структура, стиснутий і розгорнутий синонімічний преференційний варіант, екстеріоризація, фокалізація, жінка-референт, additive and specificative extension, elliptic structure, compressed and extended synonymic preferential option, exteriorization, focalization, woman referent
Цитування
Лепетюха А. В. Фокалізація референтів-жінок у синонімічних конструкціях у романі "Дора Брюдер" П. Модіано / А. В. Лепетюха // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 171–175.