ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть понять "контролінг" і "фінансовий контролінг". Визначено функції фінансового контролінгу. Висвітлено основні проблеми, що можуть перешкоджати успішній організації контролінгу на фірмах, та засоби їх розв'язання. В статье раскрыто суть понятий "контроллинг" и "финансовый контроллинг". Определены функции финансового контроллинга. Высветлены основные проблемы, которые могут препятствовать успешной организации контроллинга на фирмах, и средства их решения. The article author reveals the essence of the concepts of "controlling" and "financial controlling". The functions of financial controlling are determined. The main problems that may hinder the successful organization of controlling in firms and the means to solve them are highlighted.
Опис
Ключові слова
фінансовий контролінг, підприємство, керівництво, студентські роботи, финансовый контролинг, предприятие, руководство, студенческие работы, financial controling, enterprise, management, student work
Цитування
Копилова Д. А. Особливості організації системи фінансового контролінгу на підприємствах / Д. А.Копилова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 178–181.