КОЛЕКТИВНА ТВОРЧА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації обґрунтувано можливості колективної творчої гри у розвитку soft skills у дітей дошкільного віку. Зазначено, що саме у дошкільному віці дитина набуває початкових знань про різні ситуації життя, у дитини починає формуватися певне ставлення до людей, до праці, виробляються навички і звички соціальної поведінки, формується характер. Усі соціальні ситуації, до яких потрапляє дошкільник потребують застосування м’яких навичок. Особливо активно відбувається процес розвитку soft skills за умови включення дитини у середовище закладу дошкільної освіти. Гра, особливо колективна, займає вагоме місце в розвитку дитини дошкільного віку та сприяє розвитку soft skills, формуванню соціальної зрілості. У грі дошкільники вчаться взаємодіяти зі світом, наслідуючи те, що вони бачать довкола себе. The publication substantiates the possibilities of collective creative play in the development of soft skills in preschool children. It is noted that it is in preschool age that a child acquires initial knowledge about various life situations, a certain attitude towards people and work begins to form in a child, skills and habits of social behavior are developed, and character is formed. All social situations that a preschooler finds themselves in require the use of soft skills. The process of developing soft skills is especially active if the child is included in the environment of the preschool education institution. The game, especially collective, takes an important place in the development of a preschool child and contributes to the development of soft skills, the formation of social maturity. In the game, preschoolers learn to interact with the world by imitating what they see around them.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, творчі ігри, soft skills, діти дошкільного віку, магістерські роботи, game activity, creative games, preschool children, master's theses
Цитування
Козачок Є. М. Колективна творча гра як засіб розвитку soft skills у дітей дошкільного віку / Є. М. Козачок // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 40–43.