Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський гуманітарний університет
Анотація
У статті проаналізовано досвід міжнародної практики організації місце- вого самоврядування, який поділяється на різні типи, моделі та системи міс- цевого самоврядування. Автором було розглянуто міжнародно-правові акти, які складають правову основу місцевого самоврядування у Європі, проаналізо- вано досвід міжнародної практики організації місцевого самоврядування. Було досліджено поняття «управління» у країнах ЄС, яке визначається як сукупність встановлених правил, процесів і моделей поведінки, що визначають способи реалізації владних повноважень. У статті досліджено та проаналізовано моделі місцевої автономії і децентралізації у країнах ЄС. Найбільш результативними реформи децентралізації публічної влади були у Франції, Польщі, Німеччині. Реформування місцевого самоврядування спри- чинило прийняття нових нормативних актів та внесення змін до чинних. Для ефективності правового регулювання місцевого самоврядування у Франції всі закони, які регулюють питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування, були об’єднані в адміністративний кодекс. Автором статті було проведено аналіз наукових публікацій щодо закордон- ного досвіду децентралізації, який свідчить про те, що для країн перехідного періоду найбільш ефективним способам глибинних змін суспільних відносин і підвищення життєвого рівня населення, збільшення потенціалу місцевого роз- витку є розширена децентралізація. Розглянуто досвід реформи місцевого само- врядування у Польщі, який має велике практичне і теоретичне значення для України. Польща, як і Україна, отримала в спадок великий вплив комуністич- ного підходу у правовому регулюванні місцевого самоврядування. Незважаючи на прийняття низки законів і постанов, існуюча модель місцевого самовряду- вання в Україні все ще має елементи радянського адміністративно-територіаль- ного устрою з явною виконавчою вертикаллю влади.
Опис
Ключові слова
самоврядування, суспільні відносини, реформи, децентралізація, виконавча вертикаль, самоуправление, общественные отношения, реформы, децентрализация, исполнительная вертикаль, self-government, public relations, reforms, decentralization, executive vertical
Цитування
Сприндис С. І. Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі / С. І. Сприндис // Право і суспільство. – 2020. – № 6. – С. 91–100.