Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6248
Title: Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі
Other Titles: Организация местного самоуправления в странах ЕС, опираясь на опыт Франции и Польши
The organization of local self-government in the EU countries based on the experience of France and Poland
Authors: Сприндис, С. І.
Сприндис, С. И.
Sprindis, S.
Keywords: самоврядування
суспільні відносини
реформи
децентралізація
виконавча вертикаль
самоуправление
общественные отношения
реформы
децентрализация
исполнительная вертикаль
self-government
public relations
reforms
decentralization, executive vertical
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Дніпровський гуманітарний університет
Citation: Сприндис С. І. Організація місцевого самоврядування в країнах ЄС, спираючись на досвід Франції та Польщі / С. І. Сприндис // Право і суспільство. – 2020. – № 6. – С. 91–100.
Abstract: У статті проаналізовано досвід міжнародної практики організації місце- вого самоврядування, який поділяється на різні типи, моделі та системи міс- цевого самоврядування. Автором було розглянуто міжнародно-правові акти, які складають правову основу місцевого самоврядування у Європі, проаналізо- вано досвід міжнародної практики організації місцевого самоврядування. Було досліджено поняття «управління» у країнах ЄС, яке визначається як сукупність встановлених правил, процесів і моделей поведінки, що визначають способи реалізації владних повноважень. У статті досліджено та проаналізовано моделі місцевої автономії і децентралізації у країнах ЄС. Найбільш результативними реформи децентралізації публічної влади були у Франції, Польщі, Німеччині. Реформування місцевого самоврядування спри- чинило прийняття нових нормативних актів та внесення змін до чинних. Для ефективності правового регулювання місцевого самоврядування у Франції всі закони, які регулюють питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування, були об’єднані в адміністративний кодекс. Автором статті було проведено аналіз наукових публікацій щодо закордон- ного досвіду децентралізації, який свідчить про те, що для країн перехідного періоду найбільш ефективним способам глибинних змін суспільних відносин і підвищення життєвого рівня населення, збільшення потенціалу місцевого роз- витку є розширена децентралізація. Розглянуто досвід реформи місцевого само- врядування у Польщі, який має велике практичне і теоретичне значення для України. Польща, як і Україна, отримала в спадок великий вплив комуністич- ного підходу у правовому регулюванні місцевого самоврядування. Незважаючи на прийняття низки законів і постанов, існуюча модель місцевого самовряду- вання в Україні все ще має елементи радянського адміністративно-територіаль- ного устрою з явною виконавчою вертикаллю влади.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6248
ISSN: 2078-3736 (Print)
2664-620Х (Online)
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.