Проєктна діяльність як основа підвищення професійної компетентності вчителя математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Спеціальна підготовка вчителя математики є важливим чинником успішності оволодіння учнями проєктною діяльністю, яка потребує застосування специфічних психологічних механізмів, методичних прийомів її організації. Специальная подготовка учителя математики является важным фактором успешности овладения учениками проектных деятельностью, которая требует применения специфических психологических механизмов, методических приемов ее организации. Special training of a mathematics teacher is an important factor in the success of students' mastery of project activities, which requires the use of specific psychological mechanisms, methodological techniques of its organization.
Опис
Ключові слова
проєктна діяльність, підвищення професійної компетентності, вчителі, математика, проектная деятельность, повышение профессиональной компетентности, учителя, математика, project activity, increase of professional competence, teachers, mathematics
Цитування
Дейниченко Г. В. Проєктна діяльність як основа підвищення професійної компетентності вчителя математики / Г. В. Дейниченко, Т. І. Дейніченко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 389–394.