Академічна доброчесність – основа освітньої та наукової діяльності в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD
Анотація
Автором зазначено, що що для забезпечення імплементації принципів академічної доброчесності в освітньому та науковому середовищі необхідно продовжувати просвітницьку роботу щодо формування нового покоління науковців, для яких звичною є робота, побудована на нових академічних засадах, що орієнтуються на європейські академічні цінності і понад усе цінують імідж української науки. Важливим на цьому шляху є дотримання принципу наступності охоплення доброчесністю усіх освітніх ланок, формування в Україні якісної конкурентоспроможної системи вищої освіти на засадах доброчесності, що забезпечить тривалий позитивний результат, ґрунтований на суттєвих змінах в академічному середовищі та суспільстві у цілому. The author states that in order to ensure the implementation of the principles of academic integrity in the educational and scientific environment, it is necessary to continue the educational work on the formation of a new generation of scientists, for whom work built on new academic principles, oriented on European academic values and above all valuing the image of Ukrainian science Important on this path is the observance of the principle of continuity of covering all educational links with integrity, the formation of a high-quality competitive system of higher education in Ukraine based on integrity, which will ensure a long-term positive result based on significant changes in the academic environment and society as a whole.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, освіта, наука, просвітництво, academic integrity, education, science, enlightenment
Цитування
Данилюк М. М. Академічна доброчесність – основа освітньої та наукової діяльності в Україні / М. М. Данилюк // Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанц. етапу наук. стажування, Варшава, 9–21 верес. 2019 р. / Польсько-укр. фундація «Ін-т Міжнар. Акад. та Наук. Співпраці», Духовна Акад. Ун-ту Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава : [б. в.], 2019. – С. 38–42.