ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються наукові погляди на проблему тривожності дітей із заїкання, форми та причини виникнення цієї мовленнєвої вади, аналіз і систематизація знань про тривожність, особливості прояву та розвитку, становлення сучасного комплексного підходу до корекції тривожності та визначення його впливу. В статье рассматриваются научные взгляды на проблему тревожности детей с заиканием, формы и причины возникновения этого речевого недостатка, анализ и систематизация знаний о тревожности, особенности проявления и развития, становления современного комплексного подхода к коррекции тревожности и определение его влияния. The article considers scientific views on the problem of anxiety children with stuttering, forms and causes of this speech defect, analysis and systematization of knowledge about anxiety, features of manifestation and development, formation of a modern integrated approach to anxiety correction and determining its impact.
Опис
Ключові слова
заїкання, мовленнєвий дефект, структура заїкання, тривожність, емоційна нестабільність, комплексний підхід, магістерські роботи, заикание, речевое дефект, структура заикания, тревожность, эмоциональная нестабильность, комплексный подход, магистерские работы, stuttering, speech defect, structure of stuttering, anxiety, emotional instability, integrated approach, master's work
Цитування
Нікітіна О. Є. Педагогічна корекція для подолання тривожності у дітей із заїканням / О. Є. Нікітіна / // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 254–259.