ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ І КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто культуру і позитивний досвід професійної діяльності вчителя чи викладача, тобто професіонала, який організовує і спрямовує цей процес. Розглянуто майбутнє вчителя математики закладів загальної освіти, тобто сьогоднішнього студента, ядро його професійної культури, так чи інакше, визначається знанням основних математичних об'єктів шкільної математики і основ методики навчання математики. В статье рассмотрены культура и положительный опыт профессиональной деятельности учителя или преподавателя, то есть профессионала, который организует и направляет этот процесс. Рассмотрено будущее учителя математики учреждений общего образования, то есть сегодняшнего студента, ядро его профессиональной культуры, так или иначе, определяется знанием основных математических объектов школьной математики и основ методики обучения математике. The article examines the culture and positive experience of the professional activity of a teacher or educator, i.e. the professional who organizes and directs this process. The future of a general education mathematics teacher, i.e. today's student, is considered; the core of his/her professional culture, in one way or another, is determined by the knowledge of basic mathematical objects of school mathematics and the basics of mathematics teaching methodology.
Опис
Ключові слова
професійний досвід, професійна культура, підготовка вчителя математики, профессиональный опыт, профессиональная культура, подготовка учителя математики, professional experience, professional culture, mathematics teacher training
Цитування
Висоцька Н. Ю. Формування історичного компонента професійного досвіду і культури майбутнього вчителя математики / Н. Ю. Висоцька, І. Т. Сіра // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 140–143.