Наукова школа історії України імені В. Я. Білоцерківського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У розвідці О. М. Богдашиної та І. С. Мартинової детально проаналізована діяльність наукової школи В. Я. Білоцерківського, наведено її склад, показано тематика та напрями її роботи. Ефективність діяльності цієї школи засвідчує високий рівень захищених дисертацій, значна кількість інших видів виданої наукової продукції, високий рівень проведення міжнародних та республіканських конференцій, інших наукових заходів тощо. Наукова школа історії України імені В. Я. Білоцерківського продовжує активно працювати зараз під керівництвом проф. Богдашиної О. М. Напрями наукових досліджень школи: історія Слобожанщини XIX – XX ст.; теорія та історія культури, освіти та науки в Україні XIX – XX ст.; історія історіографії; біографістика; історія, теорія та методика джерелознавства засвідчує тяглість традицій історичної освіти та науки на факультеті історії та права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. In the investigation by O. M. Bohdashyna and I. S. Martynova, the activities of the scientific school of V. Ya. Bilotserkivskyi are analyzed in detail, its composition is given, and the topics and directions of its work are shown. The effectiveness of this school’s activities is evidenced by the high level of defended dissertations, a significant number of other types of published scientific products, the high level of holding international and republican conferences, other scientific events, etc. The Scientific School of the History of Ukraine named after V. Ya. Bilotserkivskyi continues to work actively now under the leadership of prof. O. M. Bohdashina Areas of scientific research of the school: history of the Slobozhanshchyna of the 19th – 20th centuries; theory and history of culture, education and science in Ukraine in the 19th – 20th centuries; history of historiography; biography; history, theory and methodology of source studies certifies the continuity of the traditions of historical education and science at the Faculty of History and Law of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
наукова школа історії України, В. Я. Білоцерківський, scientific school of the history of Ukraine, V. Ya. Bilotserkivskyi
Цитування
Богдашина О. М. Наукова школа історії України імені В. Я. Білоцерківського / О. М. Богдашина, І. С. Мартинова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 13–27.