Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто організацію інклюзивного навчання. Інклюзивна освіта – це гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітньої школи. Освітній процес ґрунтується на наданні права дитини отримувати освіту за місцем проживання. Інклюзивна освіта вважається питанням не тільки освітньої, а й суспільної, психічної складової. В статье рассмотрена организация инклюзивного обучения. Инклюзивное образование – это гибкая, индивидуализированная система обучения детей с особенностями психофизического развития в условиях общеобразовательной школы. Образовательный процесс основывается на предоставлении права ребенка получать образование по месту жительства. Инклюзивное образование считается вопросом не только образовательной, но и общественной, психической составляющей. The article examines the organisation of inclusive education. Inclusive education is a flexible, individualised system of education of children with special needs in the conditions of general education school. The educational process is based on granting a child the right to receive education in the place of residence. Inclusive education is considered to be not only an educational issue, but also a social and mental one.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, особливі діти, нова українська школа, студентські роботи, инклюзивное обучение, особенные дети, новая украинская школа, студенческие работы, inclusive education, special children, new ukrainian school, student work
Цитування
Вільхівська М. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Новій українській школі / М. Вільхівська // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 13.