Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5600
Title: Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Новій українській школі
Other Titles: Организация инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями в Новой украинской школе
Organization of inclusive education of children with special educational needs in the New Ukrainian School
Authors: Вільхівська, М.
Ольховская, М.
Vilkhivska, M.
Keywords: інклюзивне навчання
особливі діти
нова українська школа
студентські роботи
инклюзивное обучение
особенные дети
новая украинская школа
студенческие работы
inclusive education
special children
new ukrainian school
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Вільхівська М. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Новій українській школі / М. Вільхівська // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 13.
Abstract: В статті розглянуто організацію інклюзивного навчання. Інклюзивна освіта – це гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітньої школи. Освітній процес ґрунтується на наданні права дитини отримувати освіту за місцем проживання. Інклюзивна освіта вважається питанням не тільки освітньої, а й суспільної, психічної складової. В статье рассмотрена организация инклюзивного обучения. Инклюзивное образование – это гибкая, индивидуализированная система обучения детей с особенностями психофизического развития в условиях общеобразовательной школы. Образовательный процесс основывается на предоставлении права ребенка получать образование по месту жительства. Инклюзивное образование считается вопросом не только образовательной, но и общественной, психической составляющей. The article examines the organisation of inclusive education. Inclusive education is a flexible, individualised system of education of children with special needs in the conditions of general education school. The educational process is based on granting a child the right to receive education in the place of residence. Inclusive education is considered to be not only an educational issue, but also a social and mental one.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5600
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вільхівська М. .pdf348.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.