Зміни методологічних орієнтирів у дослідницькому пошуку в контексті мистецької освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті на основі наукової рефлексії розглянуто методологічні орієнтири у дослідницькому пошуку, їх зміни, пов’язані із зростанням самосвідомості науки і розширенням форм її рефлексії, пріоритетом аксіологічної, антропо і культуроцентрованості в освітньому і науковому середовищі, трансформацією усього стилю мислення на основі нової парадигми пізнання, якій властива загальна тенденція до синтезу, міждисциплінарності, інтегративності, методологічній плюралістичності. Окреслено нові ідеали наукового пізнання як сукупності певних концептуальних, ціннісних, методологічних установок, які транслюючись в дослідницьку діяльність, складають основу нової методології наукового пізнання в контексті мистецької теорії і практики. The article examines the methodological guidelines in scientific research based on scientific reflection, their changes connected with the growth of science selfconsciousness and widening the forms of its reflection, the priority of axiological, anthropo and cultural centeredness in the educational and scientific environment, the transformation of the whole style of thinking based on the new paradigm of cognition, which is characterized by a general tendency for synthesis, interdisciplinarity, integrativeness, methodological pluralism. The new ideals of scientific knowledge as a combination of certain conceptual, value and methodological strategies, which form the basis of the new methodology of scientific knowledge acquisition in the context of artistic theory and practice are outlined.
Опис
Ключові слова
методологічні орієнтири наукового пізнання, інтегративність, міждисциплінарність, поліпарадигмальний підхід, культурологічне знання, антропологічне знання, синергетичне знання, наукове пізнання, scientific knowledge acquisition, methodological guidelines of scientific knowledge acquisition, integrativeness, interdisciplinarity, polyparadigmal approach, cultural, anthropological, synergistic knowledge
Цитування
Тушева В. В. Зміни методологічних орієнтирів у дослідницькому пошуку в контексті мистецької освіти / В. В. Тушева // Теорія і практика мистецької освіти: зб. наук. пр. / Житомир. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін. ; ред.-упоряд.: Л. В. Обух (відп. ред.), М. А. Моісєєва]. –Житомир : О. О. Євенок, 2021. – Ч. ІІ. – С. 160–166.