Вікові кризи дорослості: причини та шляхи вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)
Анотація
У статті автор аналізує психологічні дослідження робіт провідних вітчизняних і зарубіжних психологів які свідчать нормативність та необхідність для подальшого розвитку особистості переживання вікових криз. У більшій мірі визначено характер проходження вікових криз періоду дитинства (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін та ін.), в меншій мірі представлено особливості переживання криз періоду дорослості (Е. Еріксон, Г. Д. Левінсон К.- Г. Юнг та ін.). В статье автор анализирует психологические исследования работ ведущих отечественных и зарубежных психологов свидетельствующие нормативность и необходимость для дальнейшего развития личности переживания возрастных кризисов. В большей степени определен характер прохождения возрастных кризисов периода детства (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.), в меньшей степени представлены особенности переживания кризисов периода взрослости (Э. Эриксон, Г. Д . Левинсон К.- Г. Юнг и др.). In the article the author analyzes psychological studies of the works of leading domestic and foreign psychologists testifying normality and necessity for further development of personality of the experience of age crises. To a greater extent, the nature of the passage of age crises during the period of childhood (L. I. Bozhovich, L. S. Vygotsky, D. B. Elkonin, etc.) has been determined, to a lesser extent, the peculiarities of the crisis of the adult period (E. Erickson, G. D. Levinson K. - G. Jung, et al.).
Опис
Ключові слова
вікові кризи, дорослість, психологічні дослідження, возрастные кризисы, взросление, психологические исследования, age crises, growing up, psychological research
Цитування
Лисенко Л. М. Вікові кризи дорослості: причини та шляхи вирішення / Л. М. Лисенко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали IV між народ. наук.-практ. конф., Суми, 22-23 лют. 2018 р. / Сумський держ. педагог. ун-т. імені А. С. Макаренко – Суми : СумДПУ, 2018. – С. 164–167.