Жанрово-тематические новации в рассказе А. Моравиа "Скупой"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье проанализированы концепции жанрово-тематических новаций в рассказе А. Моравиа «Скупой». Тема скупости в рассказе-драме А. Моравиа тесно переплетена с темой любви: герой не проходит испытания любовью, скупость окончательно побеждает, и «эволюция» героя завершается. У статті проаналізовано концепції жанрово-тематичних новацій в оповіданні А. Моравіа «Скупий». Тема скупості в оповіданні-драмі А. Моравіа тісно переплетена з темою любові: герой не проходить випробування любов'ю, скупість остаточно перемагає, і «еволюція» героя завершується. The article analyzes the concepts of genre-thematic innovations in the story of A. Moravia "The Miser". The theme of avarice in A. Moravia's short story-drama is closely intertwined with that of love. love: the hero fails the test of love, avarice finally triumphs, and the hero's "evolution" comes to an end.
Опис
Ключові слова
жанрово-тематические новации, Моравиа А., тема скупости, жанрово-тематичні новації, Моравіа А., тема скупості, genre-thematic innovations, Moravia A., the theme of avarice
Цитування
Ильиницкая О. П. Жанрово-тематические новации в рассказе А. Моравиа "Скупой" / О. П. Ильиницкая // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 34.