ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається суть практичної професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах, представлено комплекс засобів, що її забезпечують, а також визначено систему індикаторів для вимірювання рівня практичної професійної готовності майбутніх соціальних працівників до відповідного виду професійної діяльності. В статье раскрывается суть практической профессиональной подготовки будущих социальных работников к профилактике дезадаптации дошкольников в специализированных учреждениях, представлен комплекс средств, которые ее обеспечивают, а также определена система индикаторов для измерения уровня практической профессиональной готовности будущих социальных работников к соответствующему виду профессиональной деятельности. The article reveals the essence of practical professional training of future social workers to prevent maladaptation of preschoolers in specialized institutions, presents a set of tools that provide it, and identifies a system of indicators to measure the level of practical professional readiness of future social workers to appropriate professional activities.
Опис
Ключові слова
соціальний працівник, профілактика дезадаптації дошкільників, професійна підготовка, спеціалізовані заклади, індикатори вимірювання, рівень практичної готовності, магістерські роботи, социальный работник, профилактика дезадаптации дошкольников, профессиональная подготовка, специализированные учреждения, индикаторы измерения, уровень практической готовности, магистерские работы, social worker, prevention of maladaptation of preschoolers, professional training, specialized institutions, measurement indicators, level of practical readiness, master's work
Цитування
Попова В. В. Практичні аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах / В. В. Попова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 88–92.