МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Образотворче мистецтво)»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Випускна кваліфікаційна магістерська робота є заключною атестацією здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Специфікою підсумкової роботи на кафедрі образотворчого мистецтва є поєднання теоретичного та творчого аспектів, що зумовлює готовність майбутнього фахівця до практичної діяльності. У даних методичних рекомендаціях детально розписано вимоги до наукової та творчої частини робіт, їх змісту, структури, форми подачі матеріалу, техніки та креативності створення художніх творів, а також вимоги до їх оформлення. Методичні рекомендації призначені для викладачів і студентів університетських досліджень, а також може бути використані при підготовці наукових публікацій. The graduation qualifying master's thesis is the final attestation of applicants of higher education of the second (master's) level. Specificity final work at the department of fine arts is a combination of theoretical and creative aspects, which determines the readiness of the future specialist to practical activities. These methodological recommendations describe in detail the requirements for the scientific and creative part of works, their content, structure, form of presentation of material, technique and creativity of creating works of art, as well as requirements for their design. Methodological recommendations are intended for teachers and students of university studies, and can also be used in the preparation of scientific publications.
Опис
Ключові слова
образотворче мистецтво, підготовка магістрів, наукові дослідження, кваліфікаційні роботи, методичні рекомендації, fine arts, master's training, scientific research, qualification papers, methodical recommendations
Цитування
Паньок Т. В. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення випускної кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Т. В. Паньок, А. В. Алтухова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 65 с. : іл., табл., портр.