Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування відповідального батьківства старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування відповідального батьківства старшокласників у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити навчально-методичне забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників. Теоретичне значення дослідження: визначено особливості соціальнопедагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників, роль соціального педагога в цій діяльності; теоретично обґрунтовано особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників; уточнено суть поняття «відповідальне батьківство», зміст його структурних компоненті; зміст соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників, соціальнопсихологічні особливості сучасних підлітків. Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні програми соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства, її навчально-методичного інструментарію; навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальнопедагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників (програми, форм, методів, засобів), яке пройшло експериментальну перевірку і може бути рекомендованим до використання у підготовці майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. The qualification work is devoted to the problem of improving the process of training future social pedagogues for the formation of responsible parenting of high school students in general secondary education institutions. The purpose of the research is to theoretically substantiate, develop and experimentally verify educational and methodological support for training future social pedagogues for social-pedagogical activities on the formation of responsible parenting of high school students. The theoretical significance of the research: the features of the social-pedagogical activity on the formation of responsible parenthood of high school students, the role of the social pedagogue in this activity are determined; the peculiarities of the training of future social pedagogues for social-pedagogical activities on the formation of responsible parenthood of high school students are theoretically substantiated; the essence of the concept of "responsible parenthood", the content of its structural components; the content of socio-pedagogical activities on the formation of responsible parenthood of high school students, sociopsychological features of modern teenagers. The practical significance of the research results lies in the development of a program of socio-pedagogical activities for the formation of responsible parenthood, its educational and methodological tools; educational and methodological support for the training of future social pedagogues for social-pedagogical activities on the formation of responsible parenting of high school students (programs, forms, methods, means), which has passed experimental verification and can be recommended for use in the training of future specialists in a higher education institution.
Опис
Ключові слова
відповідальне батьківство, старшокласник, формування, соціально-педагогічна діяльність, програма, професійна підготовка, майбутній соціальний педагог, навчально-методичне забезпечення, responsible parenthood, high school student, formation, socio-pedagogical activity, program, professional training, future social pedagogue, educational and methodological support
Цитування
Білоцерківська О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування відповідального батьківства старшокласників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 – Соціальна робота / О. М. Білоцерківська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2022. – 69 с. + дод.
Колекції