РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
В статті розглянуто освітню складову підготовки докторів філософії, яка передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) – навички комунікації, лідерські якості, рефлексія, емпатія, проактивність, здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатність логічно і системно мислити, креативність, що дають змогу випускникам бути успішними на своєму робочому місці. Кожна з дисциплін освітньо-наукової програми забезпечує набуття тієї чи іншої з визначених соціальних навичок, зокрема через методи і форми навчання і викладання, які застосовуються у процесі вивчення навчальних дисциплін, наприклад, робота в майстермайнд групах, синектика, навчально-наукові дискусії, гейміфікація, кейс-метод, метод проєктів, методологічні, науковопрактичні семінари, круглі столи тощо. The article examines the educational component of the training of doctors of philosophy, which provides acquisition of social skills (soft skills) by students of higher education – communication skills, leadership qualities, reflection, empathy, proactivity, the ability to take responsibility and work in critical conditions, the ability to resolve conflicts, work in a team, manage one's own sometimes, the ability to think logically and systematically, creativity, which make it possible graduates to be successful in their workplace. Each of the discipline of the educational and scientific program ensures the acquisition of one or another of defined social skills, in particular through methods and forms of education and teaching, which are used in the process of learning academic disciplines, for example, work in mastermind groups, synectics, educational and scientific discussions, gamification, case method, project method, methodological, scientific-practical seminars, round tables, etc.
Опис
Ключові слова
доктор філософії, професійна освіта, освітньо-науковий рівень, вища освіта, підготовка, doctor of philosophy, professional education, educational and scientific level, higher education, training
Цитування
Ушмарова В. В. Реалізація освітньої складової підготовки майбутніх докторів філософії за освітньо-науковою програмою "професійна освіта" / В. В. Ушмарова // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 16–17 листоп. 2021 р. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Т. 2. – С. 161–164.