ЦИФРОВА ОСВІТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчі матеріали про використання цифрових технологій у процесі підготовки вчителів початкових класів. Методичні матеріали, запропоновані укладачами, будуть корисними в організації самостійної, навчальної, науководослідної роботи, опануванні циклу професійної (спеціальної) підготовки, вибіркових компонентів ОНП, практичній підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Methodological recommendations contain informational and advisory materials on the use of digital technologies in the process of training primary school teachers. Methodical materials, proposed by the compilers, will be useful in organizing independent, educational, research work, mastering the cycle of professional (special) training, selective components of ONP, practical training of applicants of the second (master's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, медіаосвіта, дистанційна освіта, кібербезпека, підготовка вчителів, початкова школа, методичні рекомендації, digital technologies, media education, distance education, cyber security, teacher training, primary school, methodological recommendations
Цитування
Доценко С. О. Цифрова освіта : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти щодо орг. самост. навч. і наук.-дослід. роботи, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спец. 013 Початкова освіта / С. О. Доценко, В. В. Лебедєва, В. В. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім.Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 58 с. : іл.