Специфіка функціонування образності в романі В. Вулф "Місіс Делловей"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Дослідивши образ міста Лондон в романі В. Вулф «Місіс Деловей» на рівні різних типів образності, автори статті дійшли висновку, що домінуючими в творі є зорова й акустична образність, що створюють ефект мозаїчності і кінематографічної фрагментарності семіотичного простору міста, а також слугують для персоніфікації Лондона, що стає повноправним героєм подій роману. Одорова образність сприяє формуванню гендерного світосприйняття столиці Великої Британії головною героїнею, для якої кожний куточок оповитий своїми ароматами, що, наче пам’ятки, ведуть її містом. Виокремлення таких характерних рис функціонування образності в романі сприяє кращому розумінню тексту і виокремленню авторської суб’єктивності в художньому творі. Having studied the image of the city of London in V. Wolfe's novel "Mrs. Dalloway" at the level of different types of imagery, the authors of the article came to the conclusion that visual and acoustic imagery are dominant in the work, which create the effect of mosaicism and cinematic fragmentation of the semiotic space of the city, and also serve to personify of London, which becomes a full-fledged hero of the events of the novel. Odor imagery contributes to the formation of a gendered worldview of the capital of Great Britain by the main character, for whom every corner is surrounded by its aromas, which, like landmarks, lead her through the city. The identification of such characteristic features of the functioning of imagery in the novel contributes to a better understanding of the text and the identification of the author's subjectivity in the work of art.
Опис
Ключові слова
зорова образність, акустична образність, одорова образність, смакова образність, кінестетична образність, образ міста, visual imagery, acoustic imagery, olfactory imagery, gustatory imagery, kinesthetic imagery, image of the city
Цитування
Подгурська І. Специфіка функціонування образності в романі В. Вулф "Місіс Делловей" / І. Подгурська, В. Чиркіна // Theoretical foundations in practice and science : The XIV International Science Conference, Bilbao, Spain, December 21–24, 2021 / International Science Group. – Bilbao, 2021. – Рр. 479–482.