Деякі особливості формування вокально-технічних навичок майбутніх викладачів мистецтв на індивідуальних заняттях з постановки голосу он-лайн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто заняття он-лайн з постановки голосу. Необхідно ураховувати хиби, що виникають внаслідок використання технічних засобів – гаджетів, записуючих і відтворюючих пристроїв, Інтернет зв’язку. Досить часто на заняттях он-лайн, через відсутність студійного оздоблення, звук акомпанементу має поганий баланс із голосом студента, і навіть відстає у часі. Тому протягом роботи слід використовувати не тільки звучання концертмейстера, а і запис акомпанементу без голосу, або оркестровий акомпанемент, тобто мінус, що звучить у приміщенні де співає здобувач. В статье рассмотрены занятия он-лайн по постановке голоса. Необходимо учитывать недостатки, возникающие в результате использование технических средств – гаджетов, записывающих и воспроизводящих устройств, Интернет связи. Достаточно часто на занятиях он-лайн, из-за отсутствия студийного убранства, звук аккомпанемента имеет плохой баланс с голосом студента, а также отстает во времени. Поэтому в течение работы следует использовать не только звучание концертмейстера, но и запись аккомпанемента без голоса, или оркестровый аккомпанемент, то есть минус, звучащий в помещении, где поет соискатель. This article deals with online voice training. The disadvantages arising from the use of technical means – gadgets, recording and playback devices, Internet communication – must be taken into account. Quite often in online classes, due to the lack of a studio setting, the sound of the accompaniment has a poor balance with the student's voice and also lags behind in time. Therefore, not only the accompanist's sound should be used during the work, but also a recording of the accompaniment without voice, or orchestral accompaniment, that is minus the sound in the room where the student sings.
Опис
Ключові слова
вокально-технічні навички, майбутні викладачі мистецтв, індивідуальні заняття, постановка голосу, он-лайн, вокально-технические навыки, будущие преподаватели искусств, индивидуальные занятия, постановка голоса, vocal and technical skills, future art teachers, individual lessons, voice acting, online
Цитування
Слепцова О. В. Деякі особливості формування вокально-технічних навичок майбутніх викладачів мистецтв на індивідуальних заняттях з постановки голосу он-лайн / О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 50–51.