Імідж як предмет наукового дослідження в різних галузях наукових знань

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя
Анотація
У статті представлена спроба розробки цілісної концепції феномену іміджу, що викликана необхідністю аналітико-синтетичного підходу до дослідження стану проблематики іміджу. Так імідж було проаналізовано в категоріальних апаратах різних галузей знань, зокрема, у психології, соціології, політології, етиці, естетиці та інших. В статье представлена ​​попытка разработки целостной концепции феномена имиджа, вызванной необходимостью аналитико-синтетического подхода к исследованию состояния проблематики имиджа. Так имидж были проанализированы в категориальных аппаратах различных отраслей знаний, в частности, психологии, социологии, политологии, этике, эстетике и других. The article presents an attempt to develop a holistic concept of the phenomenon of image, caused by the need for analytical-synthetic approach to the study of the state of the image. Thus, the image was analyzed in the categorical apparatus of various fields of knowledge, in particular, in psychology, sociology, political science, ethics, aesthetics and others.
Опис
Ключові слова
імідж, имидж, image, образ, образ, image
Цитування
Філатова Л. С. Імідж як предмет наукового дослідження в різних галузях наукових знань / Л. С. Філатова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ;[редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 21 (74). – С. 179–185.