ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ В РОБОТІ ДИЗАЙНЕРА ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано партнерські відносини в роботі дизайнера візуальної комунікації. Партнерські стосунки в роботі дизайнера візуалізації є занадто важливими, оскільки продукт його діяльності є результатом командної роботи. Дизайнер візуальної комунікації працює із замовником, а його результати роботи мають сподобатися споживачам. Від спільної праці на умовах взаєморозуміння й поваги залежить кінцевий успіх дизайнерської продукції. Зазначено, що партнерські стосунки – це позитивні емоції, настрій на дружелюбність і віддачу енергії іншій людині, досягнення компромісу й усунення стереотипів, що заважають комунікації та спілкуванню. Для майбутніх дизайнерів візуальної комунікації запропоновано дисципліну вільного вибору «Соціальна компетентність дизайнера візуальної комунікації», метою якої є ознайомлення з теорією і практикою формування соціальної компетентності зазначених фахівців в освітньому процесі. The publication analyzes partnership relations in the work of a visual communication designer. Partnerships are very important in the work of a visual designer, because the product of his work is the result of teamwork. The designer of visual communication works with the customer, and the results of his work must be liked by consumers. The ultimate success of designer products depends on joint work based on mutual understanding and respect. It is noted that partnership relations are positive emotions, a mood for friendliness and giving energy to another person, reaching a compromise and eliminating stereotypes that hinder communication and communication. For future designers of visual communication, the discipline of free choice "Social competence of the designer of visual communication" is offered, the purpose of which is to get acquainted with the theory and practice of the formation of social competence of these specialists in the educational process.
Опис
Ключові слова
партнерські відносини, дизайнери, візуальна комунікація, освітній процес, аспірантські роботи, partnerships, designers, visual communication, educational process, postgraduate works
Цитування
Ван Сінь. Партнерські відносини в роботі дизайнера візуальної комунікації / Ван Сінь, Ван Чжо // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 37–39.