СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ ДО УМОВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута адаптація дітей-сиріт до умов прийомної сім᾽ї, а також адаптація прийомних батьків до нових дітей, що являє собою процес пристосування до нових соціальних умов, у якому відбувається реалізація потреб, інтересів та прагнень дітей, коли дитина входить до нового соціального оточення, стає його повноправним членом, самостверджується та розвиває свою індивідуальність, в результаті чого у неї розвиваються важливі особистісно-соціальні якості, навички позитивного спілкування, поведінки та предметної діяльності, прийняті в суспільстві.he article considers the adaptation of orphans in foster care and the adaptation of foster parents to new children, which is a process of adjustment to new social conditions in which children's needs, interests and aspirations are fulfilled, when the child enters a new social environm В статье рассмотрена адаптация детей-сирот в условиях приемной семьи, а также адаптация приемных родителей к новым детей, которая представляет собой процесс приспособления к новым социальным условиям, в котором происходит реализация потребностей, интересов и стремлений детей, когда ребенок входит в новое социальное окружение, становится его полноправным членом, самоутверждается и развивает свою индивидуальность, в результате чего у него развиваются важные личностно-социальные качества, навыки позитивного общения, поведения и предметной деятельности, принятые в обществе. The article examines the adaptation of orphans in foster care and the adaptation of foster parents to new children, which is a process of adjustment to new social conditions in which children's needs, interests and aspirations are realised, when the child enters a new social environment, becomes a full member, asserts himself and develops his personality, resulting in the development of important personal and social qualities, skills for positive communication, behaviour and object activities.
Опис
Ключові слова
будинки сімейного типу, соціально-педагогічна діяльність, діти-сироти, соціальний педагог, адаптація, студентські роботи, дома семейного типа, социально-педагогическая деятельность, дети-сироты, социальный педагог, адаптация, студенческие работы, family type houses, socio-pedagogical activities, orphans, social pedagogue, adaptation, student works
Цитування
Філей О. П. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації дітей-сиріт до умов дитячого будинку сімейного типу / О. П. Філей // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 116–118.