Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4759
Title: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ ДО УМОВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Other Titles: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА
SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITIES FOR ADAPTING ORPHANS TO THE CONDITIONS OF A FAMILY-TYPE CHILDREN'S HOME
Authors: Філей, О. П.
Филей, Е. П.
Filei, O.
Keywords: будинки сімейного типу
соціально-педагогічна діяльність
діти-сироти
соціальний педагог
адаптація
студентські роботи
дома семейного типа
социально-педагогическая деятельность
дети-сироты
социальный педагог
адаптация
студенческие работы
family type houses
socio-pedagogical activities
orphans
social pedagogue
adaptation
student works
Issue Date: 27-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Філей О. П. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації дітей-сиріт до умов дитячого будинку сімейного типу / О. П. Філей // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 116–118.
Abstract: В статті розглянута адаптація дітей-сиріт до умов прийомної сім᾽ї, а також адаптація прийомних батьків до нових дітей, що являє собою процес пристосування до нових соціальних умов, у якому відбувається реалізація потреб, інтересів та прагнень дітей, коли дитина входить до нового соціального оточення, стає його повноправним членом, самостверджується та розвиває свою індивідуальність, в результаті чого у неї розвиваються важливі особистісно-соціальні якості, навички позитивного спілкування, поведінки та предметної діяльності, прийняті в суспільстві.he article considers the adaptation of orphans in foster care and the adaptation of foster parents to new children, which is a process of adjustment to new social conditions in which children's needs, interests and aspirations are fulfilled, when the child enters a new social environm В статье рассмотрена адаптация детей-сирот в условиях приемной семьи, а также адаптация приемных родителей к новым детей, которая представляет собой процесс приспособления к новым социальным условиям, в котором происходит реализация потребностей, интересов и стремлений детей, когда ребенок входит в новое социальное окружение, становится его полноправным членом, самоутверждается и развивает свою индивидуальность, в результате чего у него развиваются важные личностно-социальные качества, навыки позитивного общения, поведения и предметной деятельности, принятые в обществе. The article examines the adaptation of orphans in foster care and the adaptation of foster parents to new children, which is a process of adjustment to new social conditions in which children's needs, interests and aspirations are realised, when the child enters a new social environment, becomes a full member, asserts himself and develops his personality, resulting in the development of important personal and social qualities, skills for positive communication, behaviour and object activities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4759
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Філей О. П. Соціально-педагогічна діяльність.pdf674.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.