Особливості професійного орієнтування старших школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз видів, форм та методів проведення профорієнтаційної роботи з учнями спеціальної школи в молодших, середніх та старших класах. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «соціалізація», «профорієнтаціна робота». Визначено компоненти, показники та рівні сформованості професійного вибору старшокласників спеціальної школи. Досліджено особливості схильностей старшокласників з інтелектуальними порушеннями та на цій основі розроблено рекомендації для педагогів щодо розвитку професійних схильностей у позакласній роботі. In the qualification work the theoretical analysis of types, forms and methods of carrying out career guidance work with pupils of special school in junior, middle and senior classes is carried out. A definitive description of the key concepts of the study: "socialization", "career guidance work". The components, indicators and levels of professional choice of high school students of the special school are determined. The peculiarities of the tendencies of high school students with intellectual disabilities have been studied and on this basis recommendations for teachers on the development of professional tendencies in extracurricular activities have been developed.
Опис
Ключові слова
соціалізація, профорієнтаціна робота, види професій, профілі професійного навчання, socialization, career guidance work, types of professions, vocational training profile
Цитування
Зубрилов А. В. Особливості професійного орієнтування старших школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. В. Зубрилов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 90 с. : іл., табл. + дод.
Колекції