Антикорупційні засади діяльності органів доходів і зборів в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Науково-практичний посібник підготовлений на основі сучасних антикорупційних засад діяльності органів доходів і зборів в Україні. У ньому розглянуто питання запобігання та протидії корупції. Розкрито проблеми і можливі шляхи їхнього вирішення щодо таких способів запобігання корупції як обмеження і заборони особам, на яких поширюється антикорупційне законодавство, фінансовий контроль за доходами і видатками публічних службовців тощо. Визначено психологічні аспекти запобігання корупції. Проведено аналіз правових норм, які регламентують порядок і підстави притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупцію, наведено приклади застосування цього законодавства судами. Для службовців Міністерства доходів і зборів України, науковців та всіх небайдужих до проблем запобігання і протидії корупції в Україні. Научно-практическое пособие подготовлено на основе современных антикоррупционных принципов деятельности органов доходов и сборов в Украине. В нем рассмотрены вопросы предотвращения и противодействия коррупции. Раскрыты проблемы и возможные пути их решения по таким способов предотвращения коррупции как ограничения и запреты лицам, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, финансовый контроль за доходами и расходами публичных служащих и тому подобное. Определены психологические аспекты предотвращения коррупции. Проведен анализ правовых норм, регламентирующих порядок и основания привлечения к административной и уголовной ответственности за коррупцию, приведены примеры применения этого законодательства судами. Для служащих Министерства доходов и сборов Украины, ученых и всех неравнодушных к проблемам предотвращения и противодействия коррупции в Украине. The scientific and practical manual has been prepared on the basis of modern anti-corruption principles of the activities of the bodies of incomes and fees in Ukraine. It addresses the issues of preventing and combating corruption. Problems and possible ways of their solution are revealed in ways of preventing corruption as restrictions and prohibitions to persons subject to anti-corruption legislation, financial control over incomes and expenses of public servants, and the like. The psychological aspects of the prevention of corruption are defined. An analysis of legal norms regulating the procedure and grounds for bringing to administrative and criminal responsibility for corruption is given, examples of application of this legislation by courts are given. For employees of the Ministry of Income and Fees of Ukraine, scientists and all non-indifferent to the problems of preventing and counteracting corruption in Ukraine.
Опис
Ключові слова
антикорупційні засади, органи доходів України, органи зборів України, запобігання корупції, антикоррупционные принципы, органы доходов Украины, органы сборов Украины, предотвращение коррупции, anti-corruption principles, revenue authorities of Ukraine, fees of Ukraine, corruption prevention
Цитування
Антикорупційні засади діяльності органів доходів і зборів в Україні : наук.-практич. посіб. / С. М. Клімова та ін. ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. наук. ред. А. В. Роздайбіди]. – Харків : ХНПУ, 2014. – 305 с.