Здоров’язбереження як аспект удосконалення уроку в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано здоров’язбереження як аспект удосконалення уроку в початковій школі. Здоров’язбереження охарактеризоване з точки зору освітньої та соціальної категорій. З’ясовано, що проблематика збереження здоров’я дитини не нова і досить ґрунтовно висвітлювалася видатними педагогами минулого. Накопичено чималий зарубіжний досвід із залученням учнів до здорового способу життя. Розкрито певні педагогічні технології, які можна реалізувати в контексті здоров’язбереження. Проаналізовано роль шкільного середовища загалом і вчителя зокрема у справі формування здорового способу життя молодших школярів в Україні. В статье проанализировано здоровьесохранение как аспект совершенствования урока в начальной школе. Здоровьесохранение охарактеризовано с точки зрения образовательной и социальной категорий. Выяснено, что проблематика сохранения здоровья не нова и довольно основательно освещалась выдающимися педагогами прошлого. Накоплен немалый зарубежный опыт с привлечением учащихся к здоровому образу жизни. Раскрыты определенные педагогические технологии, которые можно реализовать в контексте здоровьесохранения. Проанализирована роль школьной среды в целом и учителя в частности в деле формирования здорового образа жизни младших школьников в Украине. The article analyzes health care as an aspect of improving a lesson in primary school. Health care is characterized from the point of view of educational and social categories. It was found out that the problem of preserving the health of a child is not a new one and was highlighted by outstanding teachers of the past. There has been gained a great foreign experience of attracting students to a healthy lifestyle. Certain pedagogical techniques that can be implemented in the context of health care were disclosed. The role of school environment in general and teachers in particular in the formation of healthy lifestyle of younger pupils in Ukraine is analyzed.
Опис
Ключові слова
здоров’я, спосіб, життя, валеологія, здоров’язбереження, виховання, аспект, технології, здоровье, образ, жизнь, валеология, здоровьесохранение, воспитание, аспект, технологии, health, lifestyle, valeology, health care, education, aspect of technology
Цитування
Радченя І. В. Здоров’язбереження як аспект удосконалення уроку в початковій школі / І. В. Радченя // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голов. ред. А. А. Сбруєва]. – № 9 (43) – Суми, 2014 – С. 117–123.