СИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКСПЛІТИВНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ»
Анотація
Робота присвячена висвітленню природи поняття ne explétif у французькій мові. Автором наводяться різні позиції французьких науковців, щодо розуміння сутності поняття. Увага приділяється тому факту, що негативна частка ne є лише носієм ідеї заперечення і, на відміну від трансцендентного заперечення, не показує завершеність процесу негації. Підбиваючи підсумки, автор стверджує, що саме концепція ментального кінетизму, висунута Г. Гійомом, дозволяє розглядати етапи формування експлітивного заперечення, реконструюючи кінетизм негативної ідеї від мовлення до мови. Работа посвящена раскрытию природы понятия ne explétif во французском языке. Автор представляет разные позиции французских ученых толкования сущности понятия. Внимание уделяется тому факту, что отрицательная частица ne является всего лишь носителем идеи отрицания и, в отличие от трансцендентного отрицания, не показывает завершенность процесса негации. Подводя итоги, автор утверждает, что именно концепция ментального кинетизма, выдвинутая Г. Гийомом, позволяет рассматривать этапы формирования эксплетивного отрицания путем реконструкции кинетизма отрицательной идеи от речи к языку. The work is devoted to revealing of the nature of the concept of ne explétif in the French language. The author presents various points of view of French scientists on the understanding of the concept. They pay much attention to the fact that the negative particle ne is only a carrier of the idea of negation and, on the contrary to the transcendental negation, it doesn’t point to the accomplishment of the process of negation. Summing up, the author affirms that namely the concept of the mental cinetisme, proposed by G. Guillaume, lets to observe the stages of the formation of the expletive negation due to the reconstruction of the cinetisme of the negative idea from speech to language.
Опис
Ключові слова
експлітивне заперечення, трансцендентне заперечення, негація, концепція ментального кінетизму, французька мова, эксплетивное отрицание, трансцендентное отрицание, негация, концепция ментального кинетизма, французский язык, expletive negation, transcendental negation, negation, of the mental cinetisme, French language
Цитування
Паульс В. О. Системні передумови експлітивного заперечення (на матеріалі французької мови) / В. О. Паульс // Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» . – Бахмут : ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – Вип. 2. – С. 70–72.