Інтерактивні методи дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обгрунтовано необхідність пошуку нових інтерактивних форм і методів організації дистанційного навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва як невід’ємної складової професійної фахової підготовки. Від ефективності освітнього змісту значно залежить загальнокультурний рівень майбутніх фахівців музичного мистецтва, які здатні оволодіти сучасним педагогічним інструментарієм, не тільки спираючись на засвоєний зміст основних навчальних курсів, а й за допомогою вмінь самостійного пошуку інформації для сприймання, аналізу та структурування потрібного навчального матеріалу. В статье обоснована необходимость поиска новых интерактивных форм и методов организации дистанционного обучения будущих учителей музыкального искусства как неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки. От эффективности образовательного содержания значительно зависит общекультурный уровень будущих специалистов музыкального искусства, которые способны овладеть современным педагогическим инструментарием, не только опираясь на усвоенное содержание основных учебных курсов, но и с помощью умений самостоятельного поиска информации для восприятия, анализа и структурирования нужного учебного материала. The article substantiates the need to find new interactive forms and methods of organizing distance learning for future music teachers as an integral part of professional professional training. The cultural level of future music professionals depends on the effectiveness of educational content, which is able to master modern рedagogical tools not only based on the content of the basic training courses, but also through the ability to independently search for information to perceive, analyze and structure the required educational material.
Опис
Ключові слова
музична освіта, інтерактивні методи, дистанційне навчання, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, музыкальное образование, интерактивные методы, дистанционное обучение, учитель музыкального искусства, студенческие работы, music education, interactive methods, distance learning, music art teacher, student work
Цитування
Фунерова Г. Ю. Інтерактивні методи дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва / Г. Ю. Фунерова, В. В. Фомін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 140–143.